Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 1, s. 39-40.

Zprávy o knihách

Rudolf Hyrdel1, Jan Petrášek, Zdeněk Mařatka

+ Pracoviště

ESOPHAGEAL CANCER. AN INTERACTIVE CD-ROM

Siewert JR, Stein RJ, Feussner H. Esophageal Cancer. An interactive CD-ROM. Heidelberg: Springer Verlag, 2004. (EUR 69,95. ISBN 3-540-14872-8)

Přední německý chirurg se spolupracovníky vydává souborné pojednání o karcinomu jícnu z chirurgického hlediska. Obsahuje podrobný popis anatomie a embryologie jícnu, topografické vztahy k okolí, patologickou a klinickou klasifikaci, diagnostické metody, onkologickou terapii a zvláště podrobně chirurgickou terapii rozlišenou podle jednotlivých typů. Důraz je na obrazové dokumentaci, které obsahuje názorná schémata, fotografie nálezů a hlavně více než hodinu videosekvencí operačních postupů. Tyto videoklipy jsou velmi názorné a techniky dokonalé. Právě okolnost ukázat názorně celý průběh operace je výraznou předností této formy prezentace látky. Instalace CD-ROM v programu Windows 98 je snadná a orientace v obsahu pohodlná.

prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.

ENDOSCOPY OF THE UPPER GI TRACT – A TRAINING MANUAL

Block B, Schachschal G, Schmidt H. Endoscopy of the Upper GI Tract – A training Manual. Stuttgart: Thieme, 2004; 194.

(774 obr., většinou bar., EUR 195,95. ISBN 3-13-136731-8)

Jde o dílo, které již na první pohled upoutá skvělou zevní formou. Při pročítání k tomu přistupuje i obdiv nad originálním podáním, důkladností s důrazem na srozumitelnost a instruktivnost. Cílem je podat adeptu této metody všestranný a podrobný návod k provádění všech endoskopických výkonů v horní trávicí trubici. Obsahuje popis zařízení vyšetřovny, instrumentária a jeho ošetřování, předběžné a následné jednání s vyšetřovaným, podrobný popis vyšetřovacích technik diagnostických i terapeutických, včetně PEG, i speciálních a pomocných metod, jako je chromoskopie, enteroskopie aj.

Pod označením manuál autoři předkládají spis, který až na krátké odstavce rezignuje na plynulý text a veškeré informace podává v tabulkách a legendách k obrázkům. Tím dochází k jistému zjednodušení a schematizaci. Je otázkou, zda právě tato forma je vhodná pro začátečníka, jemuž je kniha určena a kterému by spíše vyhovoval plynulý výklad s upozorněním na relativitu některých tvrzení. Pro zkušeného jsou ovšem tyto vyčerpávající přehledy cenným shrnutím látky a podnětem pro srovnání s vlastními zkušenostmi. Pro začátečníka jsou cenné názorné a namnoze originálně podané schematické obrázky anatomických poměrů i patologických situací.

Významnou předností je přitažlivý vzhled daný velkým formátem a promyšleným uspořádáním přehledů a obrázků. Technický redaktor zde značně napomohl k didaktické ceně díla tím, že nešetřil místem a vyhnul se snaze vyplnit každý volný prostor.

Je přirozené, že dílo takto pojaté se nevyhne kritice. Je to především otázka, zda je vskutku možno shrnout vše do tabulek. Proti některým údajům by bylo možno vznést námitky také proto, že prostý výčet nerozlišuje mezi nálezy častými a vzácnými, podstatnými a okrajovými. Hlavní kritika se týká legend, které se většinou omezují na klinické diagnózy nemocí znázorněných na fotografiích. Je však pominut deskriptivní popis, který by měl být základním poučením pro začátečníka, aby dovedl popsat to, co vidí, za použití standardizovaných termínů. Právě popisy snímků by měly tvořit základ erudice adepta endoskopie, umožňující správnou interpretaci. Tento defekt je citelný zvláště u lézí difúzních, především u gastritid. Akutní gastritida je charakterizována erytémem a erozemi (?) (obr. 3.79), chronická gastritida řadou nálezů s pochybnou nebo nulovou výpovědní hodnotou (obr. 3.81–3.86). U lézí ložiskových vadí nedostatek informačních značek identifikujících nálezy, o nichž se zmiňuje legenda (obr. 4.59). V legendách se také vyskytují chyby vzniklé patrně přehlédnutím při korektuře (obr. 3.61 e, f; 3.48). Nedostatkem, podle mého názoru, je zastaralá terminologie s problematickým používáním termínů »gastritis, atrofie, eroze, polypózní sliznice«.

Úhrnem je třeba vyzdvihnout klady této příručky, originalitu, důkladnost zpracování a vyčerpávající obrazovou dokumentaci.

prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA VE SCHÉMATECH

Classen M, et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada Publishing, 2004; 96.

Na našom trhu sa vďaka vydavateµstvu Grada objavila nová, veµmi užitočná publikácia: Diferenciální diagnóza ve schématech, ktorú napísal kolektív popredných nemeckých internistov na čele s profesorom Classenom. Je to typ odbornej publikácie, ktorý na českom a slovenskom trhu doposiaµ chýbal. Autori v nej na 88 stranách v prehµadných farebných tabuµkách navrhujú stručný, ale jasný diferenciálno diagnostický postup od klinicky najdôležitejších symptómov až ku možným diagnózam. Nie vždy je tento postup dodržaný a tak sme svedkami, že medzi symptómami sa objavujú už aj diagnózy, ako napr. hypogonadizmus, za ktorým nasleduje rozbor anamnestických údajov, fyzikálneho vyšetrenia, ako aj súbor biochemických vyšetrení vedúci k potvrdeniu diagnózy. Značnú pozornos» venovali autori dominantnému príznaku – bolesti. V kapitole 29 jej venujú 14 podkapitol. V každej z nich sa venujú diferenciálnej diagnostike iného druhu bolesti. Vynikajúco je spracovaná najmä boles» súvisiaca s ochoreniami GI traktu, čo je zásluhou prvého autora, M. Classena, ktorý patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších svetových gastroenterológov.

Publikácia Diferenciální diagnóza ve schématech má široký záber a nemala by chýba» v príručnej knižnici nikoho z nás. Je vhodná jednak pre medikov pripravujúcich sa na štátne záverečné skúšky z internej medicíny, taktiež pre začínajúcich lekárov, ale aj pre skúsených praktických lekárov. Symbolickú pomoc zasvieteného majáka z peknej titulnej stránky môže poskytnú» aj klinickým pracovníkom, najmä pri riešení raritných komplikovaných prípadov. V závere publikácie je uvedený zoznam skratiek, ako aj dobre urobený register (rejstrík), podµa ktorého je možné vyhµada» dominantný symptóm, alebo predpokladanú diagnózu a následný dif. dg. postup.

prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.

SONOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA NÁHLÝCH PŘÍHOD BŘIŠNÍCH

Novák M. Sonografická diagnostika náhlých příhod břišních. Praha: Maxdorf, 2004; 265.

Naše národní literatura pojednávající o ultrasonografických zobrazovacích metodách byla obohacena o další titul. Ten je mimořádný ve dvou aspektech: problematika, jíž se zabývá, nebyla v naší literatuře (na rozdíl od jiných orgánových aplikací ultrasonografie, např. kardiovaskulární nebo gynekologicko-porodnické) ještě zpracována a i v zahraničním písemnictví patří k ojedinělým. V roce 1995 sice V. Šimonovský vydal Sonografii trávicí trubice včetně sonografie akutní appendicitidy, ale rozsah, náplň a cíl knihy byly zcela odlišné.

Autor publikace je praktikující chirurg s dlouhou klinickou zkušeností, který současně zvládl techniku ultrasonografického vyšetření břišních orgánů. Tato výjimečná kombinace mu umožnila shromáždit široké spektrum ultrasonografických nálezů ověřených pozdější operací. Tuto specializovanou databázi vytvářel celých deset let. Vlastní struktura knihy je odvozena z chirurgické klasifikace náhlých příhod břišních navržené naším předním chirurgem prof. Niederlem. Jak sám autor předznamenává, kniha neměla být a ani není učebnicí, je spíše atlasem. Základem je obrazová dokumentace, doprovodný text jen komentuje sonografický obraz. Vedle originálního ultrasonografického obrazu (někde jsou uvedeny výřezy nebo různý stupeň zvětšení – zoomu) je zmenšený obraz s vkreslenými konturami a popisy zobrazených struktur. Všechny ultrasonografické obrazy jsou průřezové skeny získané při dynamickém dvourozměrném snímání. Do kompletnosti obrazu (mi) chybí barevné kódování krevního toku, jeho charakteru a kvantity a jeho event. změn. I když se autor snaží zdůvodnit (pro čtenáře?) jeho nevýznamnost, skutečnost, že cévní zásobení hraje více či méně významnou roli i při některých náhlých příhodách břišních (či většině), asi jen těžko popře.

Kniha je rozdělena do tří oddílů: Zánětlivé břišní příhody (141 stran), Ileózní příhody (64 stran) a Ostatní (23 stran). V prvním oddílu je nejvíce místa věnováno akutní apendicitidě a její diferenciální diagnostice (60 stran), nejméně pak gynekologickým afekcím (7 stran). Kdyby tuto podkapitolu psal gynekolog-ultrasonografista, pravděpodobně by její rozsah zvětšil (nebylo by vhodné raději požádat o napsání této části gynekologa-sonografistu?). V druhém oddíle je nejrozsáhlejší kapitolou Ileus tenkého střeva (30 stran), ileu tlustého střeva byl věnován poloviční rozsah. Jako kardiologicky zaměřenému internistovi mi chybí v kapitole Ostatní sonografická diagnostika aneuryzmatu břišní aorty.

Reprodukované skeny jsou převážně dobré, některé velmi dobré úrovně. Jejich kvalitu jistě ovlivnila technická kvalita přístroje (byly použity dva typy přístrojů), pracovní frekvence sondy (měniče) i eventuální úprava obrazu zvětšováním. Popisy obrazů jsou stručné a výstižné – i když by někde formulace zasloužila větší přesnost nebo správnost (např. na s. 17 formulace »rovina kmitání sondy« je chybná – sonda nekmitá!, nebo snaha určit ze sonografického nálezu, zda jde o aerobní nebo anaerobní infekci). Pokud lze soudit, způsob vyšetřování cév pulzní dopplerovskou technikou nebyl vždy správný (až 90° úhel paprsku na předpokládaný směr toku krve, uložení vzorkovacího objemu do příčného průřezu cévy aj.).

Odborný text zakončuje seznam literatury (domnívám se, že 28 citací na 256 stran textu je skutečně málo) a stručnější rejstřík. Nakladatelství Maxdorf je nutné pochválit za péči, kterou výrobě obrazově velmi náročné knihy věnovalo.

Komu knihu doporučit? Především pracovníkům oddělení zobrazovacích metod (protože jen oni mohou odpovědně u náhlých příhod břišních rozhodnout o preferenci ultrasonografického vyšetření před vyšetřením výpočetní tomografií) a chirurgům, (protože právě oni budou vyžadovat a používat to nejvýhodnější vyšetření).

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test