Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Redakční rada

Výkonná redakční rada

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a.s., Praha
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
milan.lukas@email.cz* 1959

  • promoval v r. 1984 na 1. LF UK v Praze;
  • atestaci z gastroenterologie složil v roce 1993;
  • současná pozice: přednosta klinického centra ISCARE Lighthouse v Praze;
  • publikoval více než 200 odborných sdělení v domácích a zahraničních časopisech;
  • odborný a výzkumný zájem: idiopatické střevní záněty;
  • člen ČGS, AGA, ECCO, IOIBD.


Zástupce vedoucího redaktora pro Slovenskou republiku

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratiskava, Slovenská republika
koller.tomas@gmail.com* 1973
Docent Koller absolvoval v roce 1998 na LF UK v Bratislavě, v roce 2010 složil specializační zkoušku a získal diplom Vnútorné lekárstvo I SZÚ Bratislava. V roce 2004 získal na univerzitě P. M. Curie v Paříži diplom Attestation de formation specialisée z gastroenterologie a hepatologie. V roce 2004 složil specializační zkoušku a získal diplom z gastroenterologie, v roce 2008 získal titul PhD. na LF UK, odbornost vnitřní lékařství. V roce 2009 složil specializovanou zkoušku a získal diplom z hepatologie, v roce 2016 se stal docentem vnitřního lékařství na LF UK Bratislava. V roce 2017 složil specializovanou zkoušku a získal diplom z vnitřního lékařství na LF UK Bratislava. Od roku 2015 působí na Interní klinice LF UK a UN Bratislava jako gastroenterolog a hepatolog. Zbývá se ultrasonografií a endoskopickou ultrasonografií, hepatologií, stanovením diagnózy fibrózy jater a zánětlivými chorobami střev.
Člen výboru SHS, SGS,  AASLD a koeditor čísla zabývající se tematikou gastrointestinální onkologie.
koller.tomas@gmail.com 


Redakční rada

MUDr. Peter Bánovčin Jr, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN Martin

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Iveta Čierna, PhD.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava 

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
OB Klinika a. s., Praha

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Gastroenterologická ambulancia I., Nemocnica Ružinov – UN Bratislava

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha

MUDr. Lubomír Skladaný, PhD.
II. Interná klinika SZU vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha 

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s., Praha

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
I. interná klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

MUDr. Kristýna Zárubová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol


Koeditoři

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
koeditor sekce IBD
mbortlik@seznam.cz* 1970
Absolvent 1. LF UK v Praze 1994. Atestaci z gastroenterologie složil v roce 2000, v roce 2009 ukončil postgraduální studium na 1. LFUK (Ph.D.).
Člen ČGS a ECCO, od roku 2008 národní reprezentant ČR v ECCO. Autor či spoluautor přibližně 110 publikací v české a zahraniční odborné literatuře. V letech 1994–2007 zaměstnán ve VFN v Praze, od roku 2007 působil jako pracovník Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a 1. LF UK v Praze. Nyní pracuje na Gastroenterologickém oddělení v Nemocnici České Budějovice a.s. Hlavní oblastí zájmu je problematika idiopatických střevních zánětů.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
koeditor sekce Hepatologie
bruha@cesnet.cz* 1964
Dlouhodobě se zabývá problematikou chronických jaterních chorob, portální hypertenze i dalších komplikací jaterní cirhózy, metabolických jaterních chorob i onemocnění žlučových cest.
1988 nastoupil na I. interní kliniku VFN v Praze, 2001 habilitace na 1. LF UK v Praze.
V současné době působí na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Je členem České hepatologické společnosti, v posledním desetiletí též členem výboru ČHS a od r. 2010 místopředsedou společnosti. Podílí se na postgraduálním vzdělávání v oboru hepatogastroenterologie.

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
koeditor sekce Digestivní endoskopie
ondrej.urban@fnol.cz* 1965
Studium na LF Univerzity Palackého v Olomouci ukončil v roce 1989. Složil atestační zkoušky I. a II. stupně z vnitřního lékařství a z gastroenterologie. V roce 2006 Ph.D.; primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě; odborný asistent na LF Ostravské univerzity; nyní pracuje jako přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FN Olomouc, jeho hlavní odborný zájem je terapeutická digestivní endoskopie. Dosud publikoval 46 prací v českých a zahraničních časopisech. Působí jako předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.


prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
koeditor sekce Klinická a experimentální gastroenterologie
tohu@ikem.cz*1975
V roce 2000 absolvoval 1. LF UK v Praze, následně nastoupil na Kliniku hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha, kde působí dodnes. Absolvoval vědecké pobyty na Univerzitě v Heidelbergu a Johns Hopkins Univerzitě v Baltimore. Hlavním tématem jeho výzkumných aktivit je molekulární biologie karcinomu pankreatu, v roce 2008 na toto téma obhájil titul Ph.D. a roku 2015 habilitoval. V roce 2012 byl zvolen členem výboru Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie, od roku 2014 je předsedou její edukační komise. V roce 2015 byl zvolen členem výboru endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti a novým členem redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
koeditor sekce Gastrointestinální onkologie
stepan.suchanek@uvn.cz*1976
V roce 2002 získal titul MUDr. na 1. LF UK v Praze, 2009 atestace z gastroenterologie. Postgraduální studium (4. ročník), Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany. 2002–dosud Interní klinika
1. LF UK a ÚVN Praha, od r. 2009 vedoucí lékař Endoskopické jednotky a Centra pro experimentální endoskopii. Člen České gastroenterologické společnosti, Společnosti pro gastrointestinální onkologii (vědecký sekretář), Rady pro screening kolorektálního karcinomu ČGS (vědecký sekretář), Komise pro screening KRK MZ ČR, European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). Byl oceněn ASNEMGE National Scholar Award, UEGW Barcelona 2010.

prof. MUDr. Martin Fried, Ph.D.
koeditor sekce Bariatrie 
martin.fried@obklinika.cz*1956
Prof. Fried se věnuje problematice miniinvazivní břišní chirurgie. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařstvíUK v Praze. Od roku 1982 pracoval na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v letech 1994– 2001 byl jejím primářem. Od počátku 90. let 20. století se věnuje problematice bariatrické a metabolické chirurgie v léčbě obezity a diabetu 2. typu. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci – neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. V roce 2005 byl jmenován profesorem chirurgie na 1. LF UK v Praze. Od roku 2009 je přednostou OB kliniky v Praze, největšího centra pro bariatricko-metabolickou léčbu obezity a metabolických poruch s ní spojených v ČR. V letech 1989 a 1990 pracoval jako starší sekundární lékař ve skotském Glasgow, a v letech 2001– 2002 působil jako vedoucí chirurg nemocnice v Livingstonu ve Velké Británii. Prof. Fried operuje a přednáší doma i v zahraničí. Mimo jiné školil chirurgy z USA, Velké Británie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a dalších zemí. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, nyní působí např. ve výboru IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) a je také výkonným ředitelem její Evropské sekce (IFSO-EC). Prof. Fried je členem několika redakčních rad, např. Rozhledů v chirurgii, časopisů Obesity Surgery a Obesity Facts a od srpna 2016 také redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

MU Dr. Kateřina Zárubová
koeditorka sekce Dětská gastroenterologie a hepatologie
zarubova.kristyna@gmail.com*1985
Doktorka Zárubová ukončila studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2011, poté ihned na několik měsíců nastoupila na dětské oddělení nemocnice v Rakovníku. V listopadu téhož roku však změnila pracoviště, zvolila si Pediatrickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, kde působila na oddělení dětské gastroenterologie. Zde vzniklo rozhodnutí se tomuto oboru věnovat i nadále. V roce 2017 odchází MUDr. Zárubová na mateřskou dovolenou, zároveň však od roku 2016 studuje v doktorském studijním programu Biochemie a patobio­chemie, kde se věnuje tématu dětských IBD. Během současné rodičovské dovolené slouží v nemocnici v Nymburku na novorozeneckém oddělení a pohotovosti a občasně zastupuje PLDD v Praze-Vinoři. Od roku 2018 také přednáší na pediatrických kurzech České lékařské komory. Doktorka Zárubová je spolu­autorkou desítky článků věnujících se problematice dětské IBD.

Odpovědná redaktorka

Ing. Kateřina Michnová
katerina.michnova@carecomm.cz* 1982
Absolventka ESF MU, Brno
V současné době působí jako šéfredaktorka odborných lékařských titulů ve vydavatelství Care Comm s.r.o.

Kreditovaný autodidaktický test