Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Etické zásady časopisu

GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE je vědecký recenzovaný časopis, který je podroben nezávislému recenznímu řízení. Zásady etického chování všech účastníků zapojených v publikačním procesu jsou proto velmi důležité.
Autoři, kteří redakci časopisu zašlou článek k otištění (resp. vloží článek do redakčního systému OJS), prohlašují, že se jedná o výsledky původní a dosud nepublikované práce a že práce současně není podána k publikování v jiném periodiku či médiu. Dále autoři stvrzují, že se jedná o jejich vlastní příspěvek, který nebyl nijak kopírován ani plagiarizován, ať už částečně nebo vcelku; potvrzují též, že uvedli všechny konkrétní či potenciální střety zájmů nebo výhody vztahující se k jejich práci.

POVINNOSTI AUTORŮ
• Zavádějící či vědomě nepřesná tvrzení představují neetické jednání a jsou neakceptovatelná.
• Autoři plně zodpovídají za to, že jejich psané příspěvky jsou zcela původní; v případě, že byla použita cizí práce a/nebo výroky, tyto musejí být korektně citovány.
• Platí obecná zásada, že rukopisy popisující principiálně stejný výzkumný problém se nepředkládají k otištění ve více než jednom odborném periodiku či publikaci. Současné předložení stejného rukopisu k otištění ve více než jednom periodiku představuje neetické jednání a je neakceptovatelné.
• Publikace abstrakt nebo posterů není považováno za duplicitní publikace, ale mělo by to být uvedeno v průvodním dopise přiloženém k rukopisu podání.
• Za autory příspěvku jsou označeni pouze ti pracovníci, kteří se významnou měrou podíleli na koncepci, rozvržení, provedení či interpretaci výsledků předložené studie. Jako spoluautoři jsou označeni všichni, kteří též přispěli významnou měrou ke vzniku sdělení, tuto skutečnost potvrdí při zadávání článku do systému  OJS.
• Všichni autoři uvedou v rukopisu veškeré finanční střety zájmů, díky kterým by mohl existovat opodstatněný předpoklad ovlivnění výsledků nebo jejich interpretace v daném rukopisu. Dále bude uveden úplný výčet zdrojů financování projektu.
• Pokud autor objeví ve své vlastní publikované práci významnou chybu nebo nepřesnost, je jeho povinností bez odkladu na tuto skutečnost upozornit editora nebo vydavatele časopisu a ve spolupráci s ním příspěvek upravit či odvolat jeho otištění.
• U příspěvků, jejichž obsahem je provádění pokusů na lidských jedincích, je nutné uvést, zda jsou použity postupy v souladu s etickými standardy příslušné komise pro provádění pokusů na lidech (institucionálního či regionálního) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, v revidovaném znění z roku 2000. Autoři neuvádějí jména pacientů, jejich iniciály nebo nemocniční čísla, zejména jedná-li se o ilustrační materiály. V příspěvcích o pokusech na zvířatech je nutné uvést, zda bylo postupováno v souladu s příslušnou institucionální nebo národní směrnicí, případně v souladu s jakýmkoli právním předpisem dané země týkající se péče o laboratorní zvířata a jejich využívání.

POVINNOSTI REDAKČNÍ RADY
• Za rozhodnutí o tom, které z předložených článků budou publikovány, je zodpovědná redakční rada a šéfredaktor časopisu.
• Příspěvky předložené k otištění jsou zaslány dvěma recenzentům prostřednictvím redakčního systému OJS. Jsou recenzovány anonymně (blind peer review – autoři neznají totožnost recenzentů a naopak).
• Šéfredaktor, členové redakční rady a členové redakce nesmějí předávat třetím osobám (s výjimkou korespondujícího autora, recenzentů a potenciálních recenzentů, vydavatele a případných poradců šéfredaktora) žádné informace o předložených rukopisech.

POVINNOSTI RECENZENTŮ
• Pokud kterýkoli recenzent usoudí, že je pro něj nemožné provést recenzi rukopisu v dohodnutém čase, musí o tom informovat šéfredaktora, aby rukopis mohl být zaslán k posouzení jinému recenzentovi.
• Informace o předložených rukopisech jsou považovány za důvěrné a podle toho s nimi musí být nakládáno.
• Recenze mají být prováděny objektivně. Jakákoli osobní kritika autora je nepřijatelná. Recenzenti mají svůj názor vyjádřit jasně a podpořit jej konkrétními argumenty.
• Pokud by recenzent objevil významnou podobnost nebo překryv mezi předkládaným rukopisem a jakoukoli již publikovanou prací známou recenzentovi, je povinen neprodleně o tom zpravit šéfredaktora.
• Recenzenti nesmějí hodnotit rukopisy, u nichž jim může vzniknout střet zájmů.

Kreditovaný autodidaktický test