Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 3, s. 128-131.

Účinnost a snášenlivost clarithromycinu v léčbě mírně a středně aktivní Crohnovy nemoci. Otevřená pilotní studie

Petra Chalupná1, Milan Lukáš2, Marie Antošová, Martin Bortlík2,3,4, Aleš Novotný5, Stanislav Adamec

+ Pracoviště

SOUHRN

Chalupná P, Lukáš M, Antošová M, Bortlík M, Novotný A, Adamec S. Účinnost a snášenlivost clarithromycinu v léčbě mírně a středně aktivní Crohnovy nemoci. Otevřená pilotní studie.

Antimikrobiální látky patří do základního armamentária léčiv užívaných v terapii Crohnovy nemoci. Nejčastěji jsou využívána chemoterapeutika ze skupiny chinolonů a nitroimidazolů. Otevřená pilotní studie monitorovala účinnost 1 g clarithromycinu podávaného po dobu 6 týdnů u 16 nemocných s mírně až středně aktivní Crohnovou chorobou. Na konci léčby (6. týden) i na konci sledování (12. týden) bylo zaznamenáno signifikantní snížení hodnoty klinického indexu aktivity (CDAI) z původních 203 na 125, resp. 133 (p < 0,05). Po dobu podávání léčiva (6 týdnů) došlo k významnému snížení hodnot laboratorních zánětlivých ukazatelů: CRP (37,4 mg/l na 25,0 mg/l; p < 0,05) a hodnoty FW (58 na 32 mm/2 hod; p < 0,05). Pokles laboratorních parametrů aktivity zánětu byl po vysazení clarithromycinu v dalších šesti týdnech sledování vystřídán postupným vzestupem na původní hodnoty. Lék byl velmi dobře tolerován, léčbu ukončil předčasně pouze jeden pacient. U žádného nemocného nebyly shledány závažné nežádoucí účinky. Autoři diskutují a navrhují možné indikace, ve kterých by se terapie clarithromycinem u Crohnovy nemoci mohla uplatnit.

Klíčová slova: Crohnova nemoc – antimikrobiální terapie – clarithromycin.

SUMMARY

Chalupná P, Lukáš M, Antošová M, Bortlík M, Novotný A, Adamec S. The efficiacy and tolerance of clarithromycin in treatment of mild and middle active Crohn’s disease. Open pilot study.

Antimicrobial treatment belongs to the basic armamentarium for Crohn’s disease treatment. The most used drug are chemotherapeutics of chinolon and nitroimidazol group. This open pilot study monitored the effectivity of 1 g clarithromycin administered for 6 weeks to 16 patients with mild to middle active Crohn’s disease. At the end of the treatment (week 6) and the end of follow-up (week 12) significant decreasing of CDAI from 203 to 125, resp.133 (p < 0.05) was recorded. During antibiotics administration (for 6 weeks) a significant decreasing of inflammatory laboratory indexes like CRP (37.4 mg/l to 25 mg/ l, p < 0.05) and sedimentation rate (58 mm to 32 mm in 2 hours, p < 0.05) also were recorded.The decrease of inflammatory indexes laboratory activity after clarithromycin termination was replaced in the next 6 weeks of follow-up by gradually increasing to its original values. The treatment was well tolerated and was stopped in one patient only. No serious adverse effect was seen. Options for treatment suggestion of different states of Crohn’s disease when clarithromycin could be used are discussed.

Key words: Crohn’s disease – antimicrobial treatment – clarithomycin.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test