Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(2): 64-66.

Doporučený standard při poskytováni a vykazováni výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice

Miroslav Zavoral Orcid.org  1

+ Pracoviště

V následující části si dovolujeme všem členům České gastroenterologické společnosti předložit text nově modifikovaného standardu ke kritické oponentuře.

Uvádíme jej v paragrafovém znění tak, jak byl připraven pro Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky. Zásadní změnou oproti minulosti, kdy byl screening založen pouze na pravidelném testování stolice na okultní krvácení ve dvouletém intervalu, navrhujeme jako alternativu opakovaného vyšetřování stolice jednorázové provedení kolonoskopie u pacientů ve věku 55 let. Po provedení kolonoskopie je další vyšetřování při negativním nálezu ukončeno. Zavedení možnosti kolonoskopického screeningu zlepší complianci cílové populace. Jsme si plně vědomi, že jednání o schválení screeningové kolonoskopie budou velmi náročná, a v diskusi, kterou bude Rada pro screening kolorektálního karcinomu moderovat, zazní řada odborných, logistických a ekonomických argumentů proti novelizaci. Proto považujeme dosažení konsenzu v rámci naší odborné společnosti za prioritní. Návrh novely současně poskytneme k oponentuře i ostatním odborným společnostem, které se dle vyhlášky na screeningu kolorektálního karcinomu podílejí. I jim budeme vděční za racionální oponenturu našich návrhů.

Programové znění nového doporučeného standardu tímto otevíráme k široké diskusi. Vaše komentáře a připomínky zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu: int2@uvn.cz nebo poštou na adresu autora editorialu.

doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Čl. 1 Obecná ustanovení

1. Screeningem kolorektálního karcinomu (KRK) se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů kolorekta prováděním preventivních vyšetření na okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 let v ročním intervalu s možností screeningové kolonoskopie od 55 let jedenkrát za život.

2. Záměrem screeningu je zaručit ohrožené populaci v České republice kvalifikované (screeningové) vyšetření, tj. test na okultní krvácení ve stolici (TOKS) a /nebo screeningovou kolonoskopii.

3. Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů kolorekta a přednádorových lézí (tzv. pokročilého adenomu) a zvýšení podílu časných stadií kolorektálního karcinomu na úkor stadií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti a incidence na toto onemocnění. Dalšími cíli jsou redukce paliativních, nekurativních operací u pokročilých stadií onemocnění a dalších chirurgických či endoskopických paliativních výkonů u neresekabilních nádorů.

4. Screening kolorektálního karcinomu se provádí v rámci preventivních prohlídek u populace s běžným rizikem onemocnění ve věku nad 50 let.

ČI. 2 Vstup pracoviš» do programu screeningu kolorektálního karcinomu

1. Pravidla pro vstup a účast pracoviš» do screeningového programu jsou stanovena dle konsenzu členů Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví ČR a Rady pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti (ČGS), Společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Sdružení praktických lékařů.

2. Screening kolorektálního karcinomu se soustřeďuje na zdravotnická zařízení splňující podmínky kvality, kontinuity a hodnotitelnosti dosahovaných výsledků.

3. Žádost o zařazení endoskopického pracoviště do screeningového programu k provádění screeningu kolorektálního karcinomu podává na formuláři (viz příloha č. 1) statutární orgán zdravotnického zařízení Ministerstvu zdravotnictví ČR. Součástí žádosti je stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, která určuje podmínky pro vstup zdravotnického zařízení do screeningového programu. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách České gastroenterologické společnosti.

4. Výsledek projednání žádosti je oznámen písemnou formou.

5. Dodržování stanovených podmínek posuzuje Rada pro screening KRK ČGS, která předkládá své stanovisko Komisi pro screening kolorektál-ního karcinomu MZ, poradnímu orgánu Ministerstva zdravotnictví ČR.

6. Seznam pracoviš» splňujících podmínky screeningu kolorektálního karcinomu je průběžně aktualizován na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

ČI. 3 Podmínky pro vstup zdravotnického zařízení do programu screeningu kolorektálního karcinomu

1. Požadavky na technické vybavení zdravotnického zařízení
Zdravotnické zařízení zabezpečí, aby používané zdravotnické prostředky odpovídaly ustanovením zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

2. Požadavky na přístrojové vybavení

 • a) ambulantní pracoviště
  • i) test na okultní krvácení do stolice (TOKS)
 • b) endoskopické pracoviště
  • i) kolonoskop
  • ii) endoskopická věž
  • iii) odsávací zařízení
  • iv) elektrochirurgická jednotka
  • v) akcesoria umožňující provádění odběru biopsií a polypektomií
  • vi) ruční desinfektor

3. Návaznost péče při zjištění nádoru kolorekta Součástí podmínek pro provádění kolonoskopického screeningu je jasně definovaná návaznost zdravotnického zařízení na konkrétní chirurgické a onkologické pracoviště, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádor byl bez zbytečného prodlení ověřen a terapeuticky řešen v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Je zajištěna také zpětná informační vazba mezi lékaři provádějícími chirurgickou léčbu, onkology a screeningovým zdravotnickým zařízením, které průběžně vyhodnocuje validitu a efektivitu scre-eningových vyšetření, která provádí.

4. Sledování a vyhodnocování činnosti screeningo-vého programu (datový audit) Screeningové kolonoskopické zdravotnické zařízení sleduje, zaznamenává a elektronickou cestou (formou předdefinovaných formulářů na internetové adrese http://crca.registry.cz) odesílá požadované údaje k centrálnímu zpracování.

Mezi požadované údaje patří:

Formulář: Osobní údaje subjektu:

 • Rodné číslo
 • i) datum narození
 • ii) pohlaví
 • iii) obec trvalého bydliště
 • iv) bydliště - okres
 • v) bydliště - PSČ
 • vi) pojiš»ovna

Formulář: Vyšetření subjektu

 • a) test na okultní krvácení: datum (měsíc, rok), IČZ ordinace, jméno lékaře
 • b) kolonoskopie: datum, jméno lékaře, údaj o totální kolonoskopii
 • c) počty nalezených a odstraněných polypů
 • d) komplikace kolonoskopie: perforace
 • e) komplikace polypektomie: perforace, krvácení
 • f) výsledek vyšetření
 • g) podrobný popis nalezených adenomů
 • h) podrobný popis nalezených karcinomů

Zpracovatel dat (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně) zasílaná data eviduje, zpracovává a vytváří pravidelné zprávy, které odesílá jednotlivým regionálním koordinátorům, vytváří validační zprávy.

5. Evaluaci a koordinaci dat zajiš»uje Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS, kterou tvoří 15 regionálních koordinátorů a zástupci Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. Rada se schází v pravidelných intervalech.

ČI. 4 Vstup a účast bezpříznakových mužů a žen v programu screeningu kolorektálního karcinomu

1. Na screening kolorektálního karcinomu mají nárok všichni bezpříznakoví muži a ženy od 50 let. Úvodní screeningovou metodou je test na okultní krvácení do stolice (TOKS), který se provádí u bezpříznakových jedinců od 50 do 54 let v jednoročním intervalu. V případě pozitivního testu na okultní krvácení následuje kolonoskopické vyšetření. Od věku 55 let se asymptomatickým jedincům nabízí bud opakovaný test na okultní krvácení do stolice ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda screeningová kolonoskopie v intervalu 10 let nebo jedenkrát za život.

2. Všichni jedinci zahrnutí do screeningu mají negativní osobní a rodinnou anamnézu kolorektální neoplázie (adenomový polyp, kolorektální karcinom - KRK).

3. Pro osoby s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou KRK nebo adenomu, osoby se syndromem familiární adenomové polypózy syndromem hereditárního nepolypózního kolorektálního karcinomu (HNPCC), osoby s dlouholetým nespecifickým střevním zánětem jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy lišící se dle stupně rizika.

4. Podmínkou úhrady vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je účast na preventivní prohlídce a doporučení k vyšetření praktickým lékařem, internistou, gastroenterologem, chirurgem, onkologem, gynekologem, urologem nebo lékařem jiné základní odbornosti. Dále může být vyšetření doporučeno psychiatrem v případě těžké neurotizující kancerofobie vyslovené psychiatrem.

5. Screeningová kolonoskopie hrazená z veřejného zdravotního pojištění se provádí v intervalu 10 let od věku 55 let, pokud se jedinec nerozhodl pro screeningový test na okultní krvácení ve dvouletém intervalu.

6. Další opakované kolonoskopie se provádí na základě zvážení indikace a tyto kolonoskopie již nebudou na rozdíl od úvodní screeningové kolonoskopie hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

7. Screeningovou kolonoskopii lze provést také všem asymptomatickým jedincům bez doporučení praktického lékaře či lékaře jiné odbornosti a všem ostatním jedincům nesplňujícím podmínky výše uvedené a to od 40. let věku lOletém intervalu. V těchto případech si však muž/žena hradí vyšetření přímo sám/sama.

8. Muž/žena si sám/sama hradí také opakování vyšetření v případě, že nález jednoho zdravotnického zařízení hodlá konzultovat či ověřit na jiném pracovišti stejného typu v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningovým programem. Vhodnost takových opakovaných vyšetření určuje nově navštívený diagnostik zdravotnického zařízení splňující podmínky kolonoskopického screeningu. Opakování či rozšiřování vyšetření není nárokovatelné.

ČI. 5 Vyšetřovací metody a jejich kombinace

1. Screening se týká asymptomatických jedinců od věku 50 let, kteří mají negativní osobní a rodinnou anamnézu kolorektální neoplazie (adenomový polyp, kolorektální karcinom - KRK).

2. Iniciální metodou je test na okultní krvácení do stolice (TOKS) u asymptomatických jedinců ve věku 50-54 let v jednoročním intervalu v případě negativity tohoto testu. V případě pozitivity následuje kolonoskopie. Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, ve screeningu se dále nepokračuje, pokud je výsledek pozitivní ve smyslu kolorektální neoplazie, další diagnostický a terapeutický postup se provádí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

3. Pokud byl TOKS negativní, pak ve věku 55 let mají tito jedinci možnost volby dalšího screeningového postupu:

 • a) provedení screeningové kolonoskopie nebo
 • b) TOKS v dvouletém intervalu
 • c) dle výsledku kolonoskopie nebo TOKS se dále postupuje analogicky jako v bodu 2.

4. TOKS je prováděn v ambulantních pracovištích jednotlivých odborností zdravotnickým personálem.

5. Kolonoskopické vyšetření provádí endoskopické pracoviště, schválené Výborem české gastroenterologické společností, který garantuje bezpečnost prováděných výkonů. Endoskopická pracoviště mají náležité vybavení (viz č. 3/2 b). V případě nálezu kolorektální neoplazie se postupuje, jak uvedeno v bodu 2.

CSGH 2/2008

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test