Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(6): 568 .

Recenzia knihy - Beňačka J. Praktická sonografia.

Ján Bielik1

+ Pracoviště

Recenzia knihy

Beňačka J. Praktická sonografia. Bratislava: HERBA, spol. s r. o. 208 strán. ISBN 978-80-89631-95-7

V súčasnej dobe sa stáva zriedkavosťou, aby sa v lekárskom vzdelávacom priestore objavilo komplexné autorské dielo. Knižná publikácia doc. MUDr. Jozefa Beňačku, PhD, MBA, MPH, je svojím spôsobom nevšedným potvrdením tejto skutočnosti. Okrem tejto charakteristiky možno vyzdvihnúť aj nekonvenčnú formu, nakoľko publikácia je učebnicou i atlasom zároveň. A napokon sa patrí oceniť aj autorovu sebadôveru, pretože publikácia je určená ako lekárom začiatočníkom, tak aj pokročilým „matadorom“ v tejto dia gnostickej zobrazovacej metóde.

Publikácia sa člení na 9 odborných kapitol, z ktorých je 7 kapitol venovaných orgánovým systémom (uvádzame podľa poradia v publikácii): 3. Pečeň a žlčové cesty, 4. Pankreas a slezina, 5. Gastrointestinálny trakt, 6. Obličky a malá panva, retroperitoneum, 7. Hrudník a pľúca, FACT, POCUS, 8. USG krku „small parts“, 9. Cievy krku a horných končatín, 10. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou. Zo 7 spomínaných kapitol sa 4 kapitoly venujú brušnej a retroperitoneálnej ultrasonografii, po jednej kapitole má zastúpenie hrudník, krk a samostatne aj cievy krku a horných končatín. Odborne orientované kapitoly dopĺňa druhá „teoretická“ kapitola: Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky, a odborné kapitoly uzatvára kapitola, ktorá sa venuje špeciálnym technikám: 10. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou.

Samostatnou „neodbornou“ je prvá kapitola – História. Publikácia má označené ako samostatné časti aj Terminologický slovník, Index, Literatúra, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne.

Učebnicová časť sa vyznačuje menej zvyčajným poňatím didaktického prístupu, nakoľko je založený na tzv. učebnom funkčnom minimalizme. Tento prístup je charakterizovaný minimom veľmi hutného textu k základným východiskám každej odbornej kapitoly, ktorý sa zvyčajne člení na popis postupu pri vyšetrení, s výpočtom druhu benígnych a malígnych druhov možných nálezov a samozrejme s priradením ultrazvukovej charakteristiky týchto nálezov. Svojím spôsobom absolutórium si zaslúži zaradenie podstatných praktických rád, ktorých dodržiavanie zvyšuje validitu ultrazvukového nálezu.

Atlasová časť, ktorú tvorí 322 obrázkov, je na jednej strane tiež charakterizovaná „veľkostným“ minimalizmom, s rozsahom obrázkov vo veľkosti od 4 × 4 cm až do 7 × 4,5 cm, na druhej výbornou technickou kvalitou fotografií, ktorá umožňuje v normálnom zrakovom komforte rozlišovať ich detaily. V neposlednom rade táto obrazová kvalita, čo je základnou podmienkou akéhokoľvek atlasu, je podmienená aj kvalitným pololesklým papierom. Obrazová časť ponúka nielen klasické dvojrozmerné čiernobiele zobrazenie nálezov, ale všade, kde je to vhodné, nálezy ilustruje aj dopplerovským zobrazením prípadne aj elastografiou (metódou, ktorá nie je bežným štandardom bežného ultrazvukového pracoviska). Spomínaný minimalizmus v učebnicovej i atlasovej časti vyúsťuje do určitého 228-stranového minimalizmu.

Z užívateľského hľadiska je to kniha príjemne pôsobiaca v ruke, prijateľnej veľkosti (24,5 × 17,5 cm), s lepenou väzbou, pätkovým písmom (Times New Roman), s celostranovým textom, a výbornou tlačiarenskou kvalitou.

Pri záverečnom hodnotení si dovolím vychádzať z výroku Alberta Einsteina, ktorý sa o efekte učenia vyjadril nasledovne: „Učivu rozumiete bezpečne vtedy, ak ste ho schopní vysvetliť vlastnej babke.“ Publikácia doc. Beňačku podstatu tohto výroku reflektuje v plnej miere, samozrejme, v orientácii na profesné predpoklady jej čitateľov. Týmto svojím spôsobom maximálne efektívnym minimalizmom dokáže pracovať len ten, kto má za sebou poctivo „odrobených“ 35 rokov v brušnej, kardiologickej i angiologickej ultrasonografii, kto má túto problematiku rovnako poctivo naštudovanú do posledného detailu, kto má za sebou nesmierne bohatú metodickú i praktickú výučbovú prax.

Táto kniha je tak dôstojným darčekom nielen súčasným, ale aj budúcim kolegom sonografistom, ale tiež celej Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne, ktorej bol doc. Beňačka v roku 1995 spoluzakladateľom a doteraz je aj jej prezidentom, ale aj k svojim 65-tinám.

Vzhľadom k uvedenému sa dá očakávať o túto publikáciu výrazný záujem, zrejme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dovoľujeme si popriať publikácii jej opätovné, resp. aj doplnené vydania a jej autorovi neutíchajúcu ambíciu o ďalšie literárne počiny na ultrasonografickom poli a veľa síl pri ich príprave.

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
jan.bielik@tnuni.sk


Kreditovaný autodidaktický test