Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 303.

Vývoj a proměny české gastroenterologie – 90. léta minulého století

Petr Dítě1,2

+ Pracoviště

Poznámky ke gastroenterologickým událostem v letech 1980–1990

Výbor Československé gastroenterologické společnosti byl v té době veden doc. MUDr. Markétou Jablonskou, CSc., ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. K nepochybným kladům paní docentky patřila její snaha o zviditelnění odborné společnosti v zahraničí a podpora mladých kolegů, aby i přes limitované možnosti mohli proniknout na mezinárodní scénu. Pod jejím vedením byly organizovány velmi úspěšné Doškolovací dny v gastroenterologii v Karlových Varech. Výbor schválil návrh doc. Dítěte a prof. Vavrečky založit Endoskopickou sekci při výboru Gastroenterologické společnosti. Ve stejné době se za podpory výboru společnosti začínaly profilovat zájmové pracovní skupiny jako Pracovní skupina pro problematiku střevních zánětů nebo Pankreatologická skupina. Tyto skupiny jsou dnes stálou součástí České gastroenterologické společnosti a jsou mj. kontaktními skupinami v rámci spolupráce s odpovídajícími mezinárodní organizacemi stejného odborného zaměření (ECCO, Evropský pankreatologický klub).
Se změnou politické situace v naší republice podal v roce 1990 výbor rezignaci. Záhy proběhly volby nového výboru, ve kterých byl předsedou společnosti zvolen prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
Významný pokrok v období 1980–1990 byl zaznamenán v oblasti digestivní endoskopie, když byla u nás roku 1983 provedena první úspěšná endoskopická papilosfinkterotomie biliárního vývodu prof. MUDr. Vavrečkou z Bratislavy. Záhy poté byl výkon úspěšně proveden na pražských pracovištích a v Hradci Králové. Rovněž v roce 1983 zveřejnil doc. Bátovský (Bratislava) první výsledky endoskopické sklerotizace jícnových varixů u dětí v Československu. V Hradci Králové provedl doc. Dítě v letech 1984 a 1985 úspěšně první papilosfinkterotomii pankreatického vývodu.
V roce 1989 byla v Brně-Bohunicích otevřena FN MU. Tehdejší vedení brněnské lékařské fakulty rozhodlo stávajících pět interních klinik profilovat, a tak se původní III. interní klinika stala o rok později Interní gastroenterologickou klinikou, která tak byla první gastroenterologicky profilovanou klinikou v Československu. Vedením brněnské lékařské fakulty byl osloven tehdejší docent I. interní kliniky FN UK v Hradci Králové MUDr. Petr Dítě, DrSc., který se pak na základě výsledku výběrového řízení stal v roce 1990 jejím prvním přednostou. Klinika, jejíž hlavní náplní byla samozřejmě gastroenterologie s hepatologií, ale dle koncepce vedení kliniky zahrnula všechny oblasti s gastroenterologií úzce spojené – laboratoř funkčních gastrointestinálních poruch, endoskopické oddělení, oddělení léčebné nutrice, imuno-alergologie, endokrinologie, diabetologie, oddělení intenzivní gastroenterologické péče a na klinice již od roku 1989 existující oddělení hemodialýzy. Tím byl umožněn rozvoj gastroenterologie v Brně tak, že se pracoviště pod vedením prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc., stalo jedním z předních pracovišť v České republice a byl v podstatě odstartován směr profilování interních klinik nejen v Brně.
 
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Akademické centrum gastroenterologie
Interní klinika LF OU a FN Ostrava
17. listopadu 5/1790
708 52 Ostrava
pdite.epc@gmail.com

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test