Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60(1): 5-6.

Výroční zpráva České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně za rok 2005

Petr Dítě1,2

+ Pracoviště

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti výboru České gastroenterologické společnosti za období 1. 1. 2005 až 31. 12. 2005.

Výbor naší společnosti pracoval jako v minulém roce dle předem schváleného programu, tj. se snahou o práci co nejvíce systematickou a konstruktivní. Výborové schůze se uskutečnily 1krát za měsíc střídavě na Interní klinice FN Praha Motol, Gastroenterologické a hepatologické klinice ÚVN Praha-Střešovice a Interní gastroenterologické klinice FN Brno. Účast na výborových schůzích byla v průměru 80 %a výbor byl vždy schopen se usnášet.

Okruhy, kterým byla především věnována pozornost:

 • sazebník výkonů;
 • akreditace oboru gastroenterologie;
 • změna nakladatele časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie s cílem zvýšit úroveň časopisu;
 • www stránky České gastroenterologické společnosti – jejich inovace;
 • příprava Českého gastroenterologického kongresu v Hradci Králové;
 • zastoupení ve strukturách evropských, resp. světových gastroenterologických organizací.

Sazebník výkonů: dle dostupných informací by platnost upraveného Sazebníku výkonu měla být realizována k 1. 1. 2006. V této verzi, přijaté již před více než 2 lety, byly v maximální možné míře vyčerpány možnosti k úpravě více než 60  %výkonů prováděných naší odborností. Byly rovněž nasmlouvány výkony pojiš»ovnou dosud nehrazené. I když jsme si vědomi, že ani tato stávající úprava nevystihuje reálné náklady v plném rozsahu, není v současné době možné dosáhnout jiných výsledků. V roce 2006 bude pojiš»ovnou hrazeno 103 %výkonů vykázaných v předchozím referenčním období.

V roce 2006 skupina dále pracuje ve stejném složení, tj. prof. MUDr. A.  Hep, CSc., prim. MUDr. Z. Beneš, CSc., a MUDr. I.  Líbalová, na výkonech dalších, jak bylo prezentováno na jednání našeho posledního kongresu v Hradci Králové. Je naděje, že další změna Sazebníku by mohla být realizována již k 1.  7.  2006.

Akreditace v oboru gastroenterologie byla zahájena. Ministerstvem zdravotnictví ČR byla jmenována komise a jejím předsedou byl zvolen doc. MUDr. M.  Zavoral, Ph.D. Komise vypracovala, resp. schválila výborem navržené podmínky pro udělení akreditace v oboru. Současně bylo oznámeno, že tzv. přechodné období bude prodlouženo do roku 2007. V praxi to znamená, že akreditace bude realizována dle nových kritérií a školicími pracovišti budou ta, kde pracuje alespoň 1 gastroenterolog na úvazek 1,0 a kde je denně prováděna základní endoskopie. Na pracovišti s akreditací stráví školenec 1 rok. Jestliže dané školicí pracoviště provádí jen část úkonů předepsaných pro atestaci, musí školenec další úkony doplnit na pracovišti s tzv. vyšší kvalifikací.

Zcela nevyřešeným problémem je platba školenců během 1 roku, který absolvují na školicím pracovišti.

V současné době jsou rozhodnutím ministra zdravotnictví akreditační řízení pozastavena.

Jak již bylo opakovaně uvedeno, náš časopis má nového nakladatele. Je jím nakladatelství Galén, spol. s r. o.

Dovolujeme si připomenout, co nás vedlo ke změně nakladatele:

 • učinit časopis schopným konkurence v národním měřítku;
 • vydávat časopis, který by se formou a obsahem mohl ucházet o přijetí mezi časopisy uváděné v prestižních databázích (včetně Medline);
 • zkrátit časové intervaly mezi dodáním článku a jeho vytištěním; dříve bylo nemožné uveřejnit v časopise aktuální informaci v horizontu kratším než 2 měsíce (od čísla k dalšímu číslu);
 • obrazovou dokumentaci v časopise zvýšit na úroveň, která časopisu odpovídá (např. bez připlácení za barevnou fotografii);
 • pokusit se vydávat časopis ekonomicky soběstačný, resp. v případě pozitivní bilance upravit cenu tak, abychom mohli uvažovat, že při zvýšení členských příspěvků bude časopis automaticky zasílán všem, kteří zaplatí členské příspěvky.

V lednu 2006 nás čeká vyhodnocení ekonomiky časopisu a dle výsledků výbor rozhodne o dalším postupu. Již dnes ale musíme konstatovat, že počet odběratelů je žalostně nízký. To má samozřejmě přímý dopad na ekonomickou stránku. Neobyčejně obtížně se shání pro časopis placená inzerce. Malý odběr časopisu se firmám z důvodu nedostatečné propagace jejich výrobků nevyplácí.

Využívám této možnosti požádat Vás, členy České gastroenterologické společnosti, o podporu našeho časopisu, včetně zasílání Vašich příspěvků k publikaci.

Webové stránky České gastroenterologické společnosti: jak jste byli informováni, je v současné době správcem našich stránek společnost Green Planet. Tato činnost profesionální společnosti je našim www stránkám poskytována bezplatně formou sponzorování od firmy Zentiva.

Důvodem změny bylo realizovat www stránky pouze jako stránky České gastroenterologické společnosti bez vazby na jiná pracoviště a pokusit se učinit je z pohledu »spotřebitelů« co nejpřínosnější.

Tato změna se ale nepodařila zcela dle našich představ. v současné době je zodpovědný za obsah stránek doc. MUDr. M.  Lukáš, CSc. Stránky jsou zcela otevřeny celé gastroenterologické veřejnosti a prostřednictvím doc. M. Lukáše Vás prosím o zasílání Vašich námětů a příspěvků, aby www stránky skutečně představovaly živou platformu mezi výborem a gastroenterologickou obcí.

Jak jste jistě zaznamenali ve Zpravodaji č.  1 České gastroenterologické společnosti, lze skutečně s potěšením konstatovat, že řada našich členů byla zvolena do evropských nebo světových gastroenterologických organizačních struktur. Je to první krok, jak naši gastroenterologii implementovat do Evropy, druhým krokem je již vlastní činnost našich zástupců v těchto strukturách. Proto Vás chceme v příštím roce o jejich aktivitách na těchto významných postech informovat prostřednictvím www stránek a tím Vám umožnit, abyste je mohli přímo oslovit s Vašimi dotazy nebo náměty.

Český gastroenterologický kongres se uskutečnil v Hradci Králové v druhé polovině roku 2005. Dovolím si konstatovat, že to byl jeden z nejúspěšnějších kongresů, a to jak z pohledu organizace, tak i náplně odborného programu. Organizačnímu výboru, kterému předsedal prof. MUDr. J.  Bureš, CSc., je třeba vyjádřit absolutorium.

Dovolte mi zmínit některé aktivity, které byly »aktuálně« realizovány v průběhu roku 2005 a které jsou rovněž pro naši společnost významnými.

Podařilo se zajistit časopis Endoscopy pro 50 odběratelů formou sponzorství firmy Olympus. Připomínám, že Endoscopy je oficiálním časopisem České sekce digestivní endoskopie. Stejně tak se stal oficiálním časopisem Českého pankreatologického klubu časopis Pancreatology. Český pankreatologický klub byl přijat jako oficiální národní reprezentant v European Pancreatic Club.

Bylo dokončeno vyúčtování UEGW 2004 v Praze. Naší společnosti tato akce přinesla nemalý zisk. Výbor rozhodl, a o tom jste již byli také informováni, že finance využijeme pro podporu mladých gastroenterologů, kterým bude přijata přednáška (prvoautorství) na UEGW, event. americkém DDW.

Dále mi dovolte ještě konstatovat, že počet členů České gastroenterologické společnosti přesáhl magickou hranici 1000 členů – celkem registrujeme 1007 členů, z toho je 201 gastroenterologických sester.

Vážené dámy a vážení pánové, uvedený přehled není jistě vyčerpávajícím přehledem činnosti výboru ČGS. Uvádíme však to zásadní, čím se výbor ve své činnosti v roce 2005 zabýval. To, čeho bylo dosaženo, je jistě dáno osobní angažovaností členů výboru, ale nebylo by to možné bez úzké spolupráce s Vámi, gastroenterologickou veřejností. Významnou roli v tom sehráli i krajští konzultanté, kterým za jejich činnost děkujeme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé,

přejeme Vám do nového roku 2006 především hodně zdraví, spokojenosti a samozřejmě pracovních a osobních úspěchů. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat tak, aby gastroenterologická odborná společnost patřila k těm, kterými se česká medicína může pochlubit.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test