Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(3): 250–253.

Výběr z mezinárodních časopisů

Kristýna Kaštylová1, Irena Míková2, Vincent Dansou Zoundjiekpon3, Tomáš Grega Orcid.org  4

+ Pracoviště

A faecal microbio­­ta signature with high specificity for pancreatic cancer

Kartal E, Schmidt TSB, MolinaMontes E et al.

Gut. In press 2022. doi: 10.1136/ gutjnl-2021-324755.

Signatura fekální mikrobio­­ty a její vysoká specifita pro karcinom slinivky

Pozadí: Nedávné důkazy naznačují, že mikrobio­­m hraje roli v etiologii a progresi duktálního adenokarcinomu pankreatu (PDAC). Cíl: Prozkoumat fekální a slinnou mikrobio­­tu jako potenciální dia­gnostické bio­­markery. Metody: Použili jsme metagenomické a 16S rRNA amplikonové sekvenování na vzorky ze španělské případové kontrolní studie (n = 136), včetně 57 případů, 50 kontrol a 29 pacientů s chronickou pankreatitidou ve fázi objevu, a z německé případové kontrolní studie (n = 76) ve fázi validace. Výsledky: Fekální metagenomické klasifikátory si vedly mnohem lépe než klasifikátory na bázi slin a identifikovaly pacienty s PDAC s přesností až 0,84 plochy pod křivkou provozní charakteristiky přijímače (AUROC) na základě sady 27 mikrobiálních druhů, s konzistentní přesností napříč časnými a pozdními stadii onemocnění. Výkon se dále zlepšil až na 0,94 AUROC, když jsme zkombinovali naše předpovědi založené na mikrobio­­mu se sérovými hladinami sacharidového antigenu (CA) 19-9, jediného současného neinvazivního dia­gnostického bio­­markeru PDAC schváleného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv s nízkou specificitou. Kromě toho byl klasifikační model založený na mikrobio­­tě omezený na druhy obohacené PDAC vysoce specifický pro onemocnění, pokud byl validován proti 25 veřejně dostupným metagenomickým studijním populacím pro různé zdravotní stavy (n = 5 792). Oba modely založené na mikrobio­­mu měly vysokou přesnost predikce u německé validační populace (n = 76). Několik druhů fekálních markerů PDAC bylo detekovatelných v nádoru pankreatu a nenádorové tkáni pomocí sekvenování 16S rRNA a fluorescenční in situ hybridizace. Závěr: Celkově naše výsledky naznačují, že neinvazivní, robustní a specifický screening založený na fekální mikroflóře pro včasnou detekci PDAC je proveditelný.


Role of adherent and invasive Escherichia coli in Crohn’s disease: lessons from the postoperative recurrence model

Buisson A, Sokol H, Hammoudi N et al.

Gut. In press 2022. doi: 10.1136/gutjnl-2021-325971.

Úloha adherentní a invazivní Escherichia coli u Crohnovy choroby: poučení z modelu pooperační recidivy

Cíl: K lepšímu pochopení role adherentních a invazivních bakterií Escherichia coli (AIEC) u Crohnovy nemoci (CD) jsme použili model pooperační rekurence, přičemž jsme využili dobře charakterizovanou pooperační kohortu. Návrh: Z prospektivní multicentrické kohorty operovaných pacientů s CD byla identifikace AIEC provedena v chirurgickém vzorku (M0) (n = 181 pacientů) a v neoterminálním ileu (n = 119 pacientů/181) během koloskopie provedené 6 měsíců po operaci (M6). Endoskopická pooperační recidiva byla hodnocena pomocí Rutgeertsova indexu. Mikrobio­­ta asociovaná se sliznicí byla analyzována sekvenováním 16S na M0 a M6. Relativní rizika nebo ORs byla upravena podle potenciálních matoucích faktorů. Výsledky: Prevalence AIEC byla 2krát vyšší v neoterminálním ileu v M6 (30,3 %) než v chirurgickém vzorku (14,9 %) (p < 0,001) M0. AIEC v rámci neoterminálního ilea v M6 byla spojena s vyšší mírou časných ileálních lézí (i1) (41,6 vs. 17,1 %; aRR 3,49 [95% CI 1,01–12,04]; p = 0,048) nebo ileálních lézí (i2b + i3) (38,2 vs. 17,1 %; aRR 3,45 [95% CI 1,06–11,30]; p = 0,040) ve srovnání s žádnou lézí (i0). AIEC v chirurgickém vzorku předpovídala vyšší riziko i2b-endoskopické pooperační recidivy (POR) (aOR 2,54 [95% CI 1,01–6,44]; p = 0,049) a závažné endoskopické POR (aOR 3,36 [95% CI 1,25– 9,06]; p = 0,017). Zatímco pouze 5,0 % (6/119) pacientů bylo pozitivních na AIEC v M0 i M6, 43,7 % (52/119) pacientů s pozitivním testem na AIEC v anamnéze (M0 nebo M6) mělo vyšší riziko ileálního endoskopického POR (aOR 2,32 [95% CI 1,01–5,39]; p = 0,048), i2b-endoskopické pooperační recidivy (aOR 2,41 [95% CI 1,01–5,74]; p = 0,048) a závažné endoskopické pooperační recidivy (aOR 3,84 [95% CI 1,32–11,18]; p = 0,013). Kolonizace AIEC byla spojena se specifickým podpisem mikrobio­­ty včetně zvýšeného výskytu Ruminococcus gnavus. Závěr: Na základě modelu pooperační recidivy naše údaje podporují myšlenku, že AIEC se podílí na časných fázích ileální CD.


Long-term safety of infants from mothers with chronic hepatitis B treated with tenofovir disoproxil in China

Pan CQ, Dai E, Duan Z et al.

Gut 2022; 71(4): 798–806. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322719.

Dlouhodobá bezpečnost dětí matek s chronickou hepatitidou B léčených tenofovir disoproxilem v Číně

Tělesný a mentální vývoj dětí po fetální expozici tenofovir disoproxil fumarátem (TDF) v rámci prevence transmise HBV z matky na dítě zůstává nejistý. Cílem studie bylo zjistit bezpečnost léčby TDF v průběhu třetího trimestru gravidity. Děti z dřívější randomizované kontrolované studie byly zahrnuty do studie dlouhodobého sledování. Matky s chronickou hepatitidou B byly randomizovány k léčbě TDF nebo k žádné léčbě v průběhu třetího trimestru. Ve věku 192 týdnů byl u dětí hodnocen fyzický růst, malformace, kostní hustota (BMD) a mentální vývoj (hodnocení dle Bayley-III). Ze 180 dětí vhodných k zařazení do studie bylo zahrnuto 176/180 a 145/176 (82 %) dokončilo dlouhodobé sledování (kontrolní skupina: 75; skupina léčená TDF: 70). Ve skupině léčené TDF byla průměrná doba fetální expozice TDF 8,57 ± 0,53 týdnů. Výskyt kongenitálních malformací v týdnu 192 byl mezi skupinami podobný. Průměrná hmotnost chlapců byla při porovnání s národním standardem vyšší v kontrolní skupině (19,84 ± 3,46 kg vs. 18,47 ± 2,34 kg; p = 0,03) a v normálním rozmezí u TDF léčené skupiny (18,48 ± 2,35 kg vs. 17,80 ± 2,50 kg; p = 0,07). Obvod hlavy, výška, BMD, kognitivní, motorické, socio-emocionální a adaptačně-behaviorální měření byly všechny srovnatelné mezi skupinami. Děti s fetální expozicí TDF měly v týdnu 192 normální fyzický růst, BMD a mentální vývoj. Tyto nálezy svědčí pro dlouhodobou bezpečnost dětí po fetální expozici léčby TDF u matek v rámci prevence transmise HBV.


L-ornithine L-aspartate in acute treatment of severe hepatic encephalopathy: a double-blind randomized controlled trial

Jain A, Sharma BCh, Mahajan B et al.

Hepatology 2022; 75(5): 1194–1203. doi: 10.1002/hep.32255.

L-ornithine L-aspartát v akutní léčbě těžké jaterní encefalopatie: dvojitě zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie

Pro podávání intravenózního L-ornithin L-aspartátu (LOLA) v léčbě klinicky zřejmé jaterní encefalopatie (OHE) existuje jen omezené množství dat. V této studii byl hodnocen účinek intravenózního LOLA u pacientů s cirhózou s OHE stupně III–IV. V dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studii bylo 140 pacientů randomizováno do kombinované léčby LOLA, lactulóza a rifaximin (n = 70), nebo placebo, lactulóza a rifaximin (n = 70). LOLA byla podávána jako kontinuální intravenózní infuze v dávce 30 g/24 hod po dobu 5 dní. V den 0 a 5 byly měřeny hladiny amoniaku, TNFa, interleukinů a endotoxinů. Primárním hodnoceným cílem bylo zlepšení stupně HE ve dni 5. Ve skupině léčené LOLA bylo v porovnání se skupinou léčenou placebem pozorováno častější zlepšení HE (92,5 vs. 66 %; p < 0,001), kratší doba do úpravy stavu (2,70 ± 0,46 vs. 3,00 ± 0,87 dní; p = 0,03) a nižší 28denní mortalita (16,4 vs. 41,8 %; p = 0,001). Hladiny zánětlivých markerů poklesly v obou skupinách. Ve skupině léčené LOLA byl pozorován větší pokles hladiny amoniaku, IL-6 a TNFa. Kombinovaná léčba LOLA, laktulózou a rifaximinem byla účinnější než jen léčba laktulózou a rifaximinen ve zlepšení stupně HE, době do vymizení HE a v 28denní mortalitě.


Monitored needle acceleration in endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration of solid pancreatic masses improves sample quality and dia­gnostic accuracy: a randomized trial

Ciocîrlan M, Gheorghiu A, Bilous D et al.

Endoscopy 2022; 54(4): 389–393. doi: 10.1055/a-1497-6532.

Monitorovaná rychlost jehly při endosonograficky navigované tenkojehlové aspirační bio­­psii solidních pankreatických lézí zlepšuje kvalitu vzorků a dia­gnostickou přesnost: randomizovaná studie

Endosonograficky navigovaná tenkojehlová aspirační bio­­psie (EUS-FNA) je metodou volby tkáňové dia­gnostiky solidních pankreatických lézí. Její přesnost závisí na charakteristice lézí, typu jehel a používané punkční technice. Byla hypotéza, že velmi rychlý průchod EUS-FNA jehly přes pankreatickou lézi mohl vést k lepšímu oddělení a aspiraci buněk, ale rychlost průchodu jehly nebyla měřena během punkce. Proto si rumunští autoři kladli za cíl vyhodnotit, zda vysoká rychlost průchodu jehly během punkce zvyšuje dia­gnostickou přesnost EUS-FNA. Rychlost EUS-FNA jehly byla měřena pomocí akcelerometru PocketLab připojeného přes funkci bluetooth k chytrému telefonu. Byly provedeny dva průchody (rychlé a pomalé, s vyššími a nižšími hodnotami zrychlení jehly než 1 g [9,8 m/s2]) v náhodném pořadí. Celularita a kvalita vzorku byly měřeny pomocí semikvantitativních škál. Do této studie bylo zahrnuto celkem 64 pacientů od 7/2017 do 1/2020. Z různých důvodů bylo eliminováno 13 pacientů. K analýze bylo nakonec 51 pacientů (32 žen; průměrný věk 63) s dostupnými údaji z jednoho centra. Průměrné hodnoty (směrodatná odchylka – SD) rychlosti jehly byly 1,59 g (0,66 g) pro rychlý průchod a 0,32 g (0,19 g) pro pomalý průchod (p < 0,001). Rychlý průchod přinesl významně vyšší úrovně přesnosti EUS-FNA (84,3 vs. 68,6 %; p = 0,02) a adekvátní skóre kvality (94,1 vs. 76,5 %; p = 0,007). Vysoké skóre celularity bylo pozorováno s podobnými frekvencemi (15,7 vs. 11,8 %; p = 0,32). Autoři poukázali na ně­kte­rá omezení studie, jedním z nich mohlo být, že provedli pouze dva průchody místo tří až čtyř průchodů doporučených guidelines ESGE, pokud není možné rychlé vyhodnocení vzorků na místě „Rapid-on-Site Evaluation (ROSE). Navzdory těmto omezením autoři dospěli k závěru, že rychlost EUS-FNA jehly > 1 g může zvýšit dia­gnostickou přesnost a kvalitu vzorků ze solidních pankreatických lézí a že lze tuto techniku používat v zařízeních s omezenými zdroji, kde není ROSE k dispozici.


Endoscopic full-thickness resection of polyps involving the appendiceal orifice: a multicenter international experience

Ichkhanian Y, Barawi M, Seoud T et al.

Endoscopy 2022; 54(1): 16–24. doi: 10.1055/a-1345-0044.

Endoskopická transmurální resekce polypů postihující ústí apendixu: multicentrické mezinárodní zkušenosti

Endoskopická resekce polypů v oblasti ústí apendixu je technicky často obtížná až nemožná. Nezřídka jsou tyto polypy řešeny chirurgickou metodou (pravostranná hemikolektomie nebo častěji apendektomie). Endoskopická mukozální resekce a submukózní disekce jsou v této oblasti rizikové pro možnost nekompletní resekce, perforace nebo indukce akutní apendicitidy. Recentně se do popředí zájmu dostává nová technika endoskopické resekce, tzv. endoskopická transmurální resekce (endoscopic full-thickness resection – eFTR). Jedná se o minimálně invazivní endoskopickou resekční techniku, která umožňuje dia­gnostiku a léčbu specifických lézí tlustého střeva velikosti ≤ 30 mm, které jsou nevhodné pro konvenční endoskopickou resekci. Letošního roku byla publikována v prestižním časopisu Endoscopy zajímavá multicentrická studie, ve které byla sledována míra resekce lézí apendixu pomocí eFTR. Současně si autoři kladli za cíl identifikovat rizikové faktory spojené s výskytem apendicitidy. Jednalo se o retrospektivní studii v 18 centrech terciární endoskopické péče (USA 12, Kanada 1, Evropa 5) v období od listopadu 2016 do srpna 2020. Do studie byli konsekutivně zahrnuti pacienti, kteří podstoupili resekci léze v ústí apendixu pomocí eFTR. Primárním cílem byla míra R0 resekce u neoplastických lézí, definovaná jako negativní laterální a hluboké okraje při histologickém hodnocení po resekci. Sekundární cíle zahrnovaly míru: technického úspěchu (en bloc resekce), klinického úspěchu (technický úspěch bez nutnosti dalšího chirurgického zákroku), postresekční apendicitidy a recidivy polypu. Do studie bylo zahrnuto 66 pacientů (32 žen; průměrný věk 64 let), kteří podstoupili resekci lézí tlustého střeva zasahujícího do ústí apendixu (průměrná velikost 14,5 mm), přičemž 40 (61 %) lézí bylo hlubokých, zasahujících do lumen apendixu. Technického úspěchu bylo dosaženo u 59/66 pacientů (89 %), z nichž u 56 byly při postresekční patologii zjištěny neoplastické léze. Histologicky se jednalo většinou o sesilní pilovité léze a tubulární adenomy, u jednoho pacienta byl dia­gnostikován adenokarcinom a u jednoho endometrióza. Klinického úspěchu bylo dosaženo u 53/66 pacientů (80 %). R0 resekce byla dosažena u 52/56 (93 %). Z 58 pacientů, u nichž byla dokončena eFTR a kteří neměli v anamnéze předchozí apendektomii, byla u 10 (17 %) zaznamenána apendicitida, přičemž u šesti (60 %) byla nutná chirurgická apendektomie. Mezi rizikové faktory asociované s poresekční apendicitidou patřily mužské pohlaví a selhání R0 resekce. Podávání antibio­­tik nevedlo k redukci výskytu apendicitidy. Dispenzární koloskopie byla provedena u 41 pacientů, přičemž recidiva polypu byla prokázána u pěti jedinců (12 %). Závěrem autoři konstatují, že eFTR je slibnou nechirurgickou alternativou resekce lézí apendixu u pacientů, u kterých je chirurgická léčba vysoce riziková, a u pacientů po prodělané apendektomii.


Neutrophil to lymphocyte ratio and risk of neoplastic progression in patients with Barrett‘s esophagus

Peleg N, Schmilovitz-Weiss H, Shamah S et al.

Endoscopy 2021; 53(8): 774–781. doi: 10.1055/a-1292-8747.

Poměr neutrofilů k lymfocytům a riziko nádorové progrese u pacientů s Barrettovým jícnem

Pacienti s Barrettovým jícnem (Barrett’s esophagus – BE) mají vyšší riziko vzniku adenokarcinomu jícnu (esophageal adenocarcinoma – EAC). Roční míra progrese z nedysplastického BE (nondysplastic BE – NDBE) do EAC kolísá od 0,2 do 0,5 %. Bylo zjištěno, že poměr neutrofilů k lymfocytům (neutrophil to lymphocyte ratio – NLR) je prediktorem špatné prognózy u pacientů s EAC; jeho účinnost u premaligních lézí jícnu je však nejasná. Skupina izraelských autorů publikovala v loňském roce zajímavou studii, kde v jednom terciárním referenčním centru byl hodnocen NLR jako prediktor histologické progrese u pacientů s BE. V této studii byl prospektivní soubor pacientů s histologicky prokázaným BE podroben retrospektivní analýze. Všechny bio­­psie jícnu byly přezkoumány odborným gastrointestinálním patologem. Do konečné analýzy bylo zahrnuto 324 pacientů (průměrný věk 62,3 roku, 241 [74,4 %] mužů). Celkem 13 pacientů vykázalo histologickou progresi do neoplazie během průměrné doby sledování 3,7 roku (riziko progrese 1,0 % za rok). Vyšší výchozí NLR byla spojena s trojnásobně vyšším rizikem progrese do vysokého stupně dysplazie (HGD) a EAC během sledování (p < 0,001). V analýze podskupiny pacientů s NDBE bylo NLR rovněž rizikovým faktorem pro histologickou progresi (HR 2,4; 95% CI 1,7–3,4; p < 0,001). Autoři závěrem konstatují, že NLR predikuje histologickou progresi u pacientů s BE. U pacientů s NDBE a NLR vyšším než 2,4 lze uvažovat o specifických dispenzárních programech s kratšími intervaly mezi jednotlivými vyšetřeními.


Články vybrali a komentovali MUDr. Kristýna Kaštylová1, MUDr. Mgr. Irena Míková2, Vincent Dansou Zoundjiekpon3 a MUDr. Tomáš Grega, Ph.D.4

1 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Klinické centrum ISCARE a. s. a 1. LF UK v Praze
2 Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
3 II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc
4 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test