Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 64–65.

Terapeutické monitorování bio­logických léčiv: na cestě k personalizované medicíně

Karin Černá 1

+ Pracoviště

Dne 9. 12. 2022 se v nizozemském Amsterdamu uskutečnil 3. ročník sympozia s názvem „Terapeutické monitorování bio­logických léčiv: na cestě k personalizované medicíně“, které pořádalo Univerzitní medicínské centrum Amsterdam (UMC) společně se vzdělávací institucí Sanquin Academy a Centrem klinické medicíny Reade Amsterdam. Celodenní akce byla věnována terapeutickému monitorování bio­logických léčiv používaných v gastroenterologii, revmatologii, dermatologii, onkologii a v dalších oborech klinické medicíny.

Úvodní sdělení přednesl revmatolog Gertjan Wolbink z Centra klinické medicíny Reade. Poukázal na to, že při personalizaci bio­logické terapie je nezbytné brát v úvahu mj. velikost podávané molekuly, její metabolizmus a clearance, imunogenicitu, ale i aktivitu a chování základního onemocnění a pacientovy individuální genetické predispozice.

Velká očekávání vzbuzovala prezentace Guro Gann z Diakonhejemmet Hospital z norského Osla o výsledcích studií NOR-DRUM-A a NOR-DRUM-B (Nor­- wegian Drug Monitoring trials), v nichž byl zkoumán přínos proaktivního terapeutického monitorování (TDM) farmakokinetiky infliximabu (IFX) u pacientů s idiopatickými střevními záněty, revmatickou artritidou, psoriatickou artritidou, psoriázou a ankylozující spondylartritidou. Tato očekávání byla bezezbytku naplněna. Ve studii NOR-DRUM-A (n = 400), která sledovala prvních 30 týdnů terapie IFX, sice nebyla prokázána signifikantně vyšší míra dosažení klinické remise u pacientů sledovaných proaktivním TDM, avšak bezpečnostní data byla i z krátkodobého/střednědobého pohledu u proaktivně monitorovaných pacientů významně lepší. Studie NOR-DRUM-B (n = 450) hodnotila klinický stav pacientů po 52 týdnech léčby IFX: v proaktivně monitorované kohortě dosáhlo klinické remise 73,6 % pacientů a ve standardně sledované kohortě 55,9 % pacientů (p < 0,001). V diskuzi o tom, proč se význam TDM při hodnocení klinické remise pro indukční a udržovací léčbu liší, zazněly zejména argumenty poukazující na odlišné mechanizmy vzniku primárního a sekundárního selhání léčby IFX. Guro Gann informovala o tom, že výsledky NOR-DRUM studií by měly být implementovány do doporučení EULAR ohledně TDM v revmatologii.

Zoe Van Kempen z Neurologické kliniky UMC předložila data ze studie NEXT-MS týkající se TDM u natalizumabu při terapii roztroušené sklerózy. Nizozemské centrum terapie RS dosahuje při hladinách natalizumabu > 40 μg/ml signifikantně vyšší míry remise než u hladin nižších.

Aktuální přístup k TDM v centrech pro terapii idiopatických střevních zánětů (IBD) shrnula ve své prezentaci Krisztina Gecse z UMC. Její přednáška s názvem „Optimální cut-off sérové hladiny bio­logik v léčbě IBD“ byla velmi praktická, protože mj. sumarizovala doporučené minimální údolní koncentrace nejčastěji používaných bio­logických léčiv v gastroenterologii. Doporučené hodnoty udává tab. 1.Profesor Mulleman z univerzitní nemocnice z francouzského Tours informoval o nově schváleném evropském projektu ENOTTA (European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in Chronic Inflammatory Dis­eases). Cílem projektu je vytvoření mezioborové celoevropské sítě pracovišť, které se zabývají TDM, aby bylo možné lépe strukturovat vědecký výzkum v této oblasti a usnadnit zavádění individualizované (TDM řízené) nákladově efektivní optimalizace dávek terapeutických protilátek do každodenní klinické praxe.
Zájemci o účast v projektu najdou podrobné informace na www.cost.eu/actions/CA21147.

Značná část sympozia byla věnována tzv. dashboard systémům – softwarovým nástrojům určeným k optimalizaci dávkování bio­logik. Tyto softwarové aplikace byly vytvořeny se znalostí výskytu protilátek proti danému bio­logiku v populaci, neutralizačních schopností těchto protilátek, vlivu farmakokinetiky na efekt léčiva, bezpečnostních aspektů terapie daným léčivem atd. Po zadání konkrétních dat individuálního pacienta dokáže systém navrhnout optimální a individualizované dávkování léku. Jurij Hanžel ze slovinské Lublaně uvedl, že např. systém I-Dose velmi dobře pracuje s daty IBD pacientů – více informací o tomto nástroji zájemci najdou v pub­likaci Dubinsky MC et al. Dashboard-Driven Accelerated Infliximab Induction Dosing Increases Infliximab Durability and Reduces Immunogenicity. Inflamm Bowel Dis 2022; 28(9): 1375–1385.

V pořadí 4. mezinárodní sympozium TDM by se mělo uskutečnit v září 2023 v norském Oslu.


Poděkování

Děkuji Nadačnímu fondu IBD-COMFORT za podporu účasti na sympoziu.MUDr. Karin Černá
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty,
Klinické centrum a. s. a 1. LF UK v Praze

cernak@iscare.cz


Kreditovaný autodidaktický test