Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

PRVOSTUPŇOVÍ PRÍBUZNÍ PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM PREJAVUJÚ ZVÝŠENÝ ZÁUJEM O SKRÍNINGOVÚ KOLONOSKOPIU A V PROSPEKTÍVNEJ ŠTÚDII MALI VYŠŠIU INCIDENCIU KOLOREKTÁLNYCH ADENOMATÓZNYCH POLYPOV V P

Tibor Hlavatý Orcid.org  1, Ľudovít Lukáč Orcid.org  2, Martin Huorka Orcid.org  3, Milan Vyskočil Orcid.org  , Ivan Ďuriš Orcid.org  

+ Pracoviště

ÚVOD

Najúčinnejšou metódou vedúcou k zníženiu incidencie a mortality kolorektálneho karcinómu (KRK) je prevencia. Základ prevencie KRK tvorí v súčasnosti populačný skríning a následné kolonoskopické polypektómie kolorektálnych adenomatóznych polypov (KRA). Problémom populačného skríningu však zostáva relatívne nízka účas» obyvateµstva, znižujúca efektivitu týchto programov. Nakoµko pozitívna rodinná anamnéza pre KRK znamená priamu osobnú skúsenos» s ochorením, cieµom našej štúdie bolo zisti» záujem prvostupňových príbuzných (PSP) pacientov s KRK o účas» v skríningovom programe. Druhým cieµom bolo sledova» výskyt malígnych a prekanceróznych lézií v rizikovej tejto skupine.

PACIENTI A METÓDY

Študijná skupina pozostávala z 235 pacientov, ktorým bol v rokoch 1984–2001 diagnostikovaný na I. Internej klinike LF UK v Bratislave karcinóm hrubého čreva alebo konečníka. Každému pacientovi bol zaslaný dotazník ohµadne výskytu KRK v jeho rodine. Dotazník sprevádzala ponuka na preventívne vyšetrenie pre prvostupňových príbuzných a príbuzní starší ako 40 rokov boli pozvaní na vyšetrenie. Počas prvej návštevy sa skompletizovala rodinná anamnéza, vykonalo sa vyšetrenie stolice na okultné krvácanie a a ak príbuzný súhlasil naplánovalo sa kolonoskopické vyšetrenie. Kolonoskopie vykonali skúsení endoskopisti (LL, MH) v súbore 52 príbuzných. Kontrolnú skupinu tvorilo skupina 52 pacientov, vekom a pohlavím identických, ktorí boli poukázaní na kolonoskopiu z rôznych menej závažných indikácií a ktorí mali negatívnu rodinnú anamnézu. Porovnali sme výskyt KRA a KRK.

VÝSLEDKY

Spomedzi pacientov s KRK, ktorým bol dotazník doručený odpovedalo tridsa» štyri (17,3 %). V dotazníku udávalo pozitívnu rodinnú anamnézu 12/34 (35,5 %) pacientov (8 udávali jedného PSP s KRK, 2 dvoch PSP a 2 troch PSP s KRK) oproti očakávaným 3,4 pacienta (p=0,04; OR 4,2 95 % KI 1,05–17,89). Spomedzi 96 prvostupňových príbuzných starších ko 40 rokov malo záujem o skríning 52 (54,2 %). Najväčší záujem bol u detí pacientv s KRK (41/64, 64,1 %), menší u súrodencov (11/32, 34,3 %). V skupine PSP sme diagnostikovali 2 pacientov s KRK a 16 s KRA v porovnaní s 1 pacientom s KRK a 7 s KRA v kontrolnej skupine (Chi2 p=0,04; Kaplan Meierova analýza a LogRank test p=0,04).

ZÁVER

Osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou pre KRK odpovedali vo zvýšenej miere na rozoslaný dotazník a ponuku preventívneho vyšetrenia. Až 54 % prvostupňových príbuzných pacientov s KRK starších ako 40 rokov malo záujem o skríningovú kolonoskopiu, čo poukazuje na to že pozitívna rodinná anamnéza je zrejme motivačným faktorom pre účas» v skríningu KRK. V súlade s predošlými štúdiami sme zistili signifikantne vyšší výskyt adenomatóznych polypov a karcinómov hrubého čreva v skupine PSP v porovnaní s kontrolnou skupinou s negatívnou rodinnou anamnézou pre KRK.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test