Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 354-360.

Postavenie neoadjuvantnej terapie v multimodálnej liečbe karcinomu rekta - klinické výsledky

Ivana Krajčovičová1, Elena Bolješíková2, Monika Šándorová2

+ Pracoviště

Souhrn

Bola vykonaná retrospektívna analýza dvoch modalit predoperačnej liečby u pacientov s karcinómom rekta v II. a III. klinickom stádiu, liečených na Klinike radiačnej onkológie OÚSA a SZU v Bratislavě od januára 1999 do januára 2008. Pacienti boli liečení krátkodobou predoperačnou rádioterapiou (96 pacientov) v celkovej dávke 25 Gy (po 5 Gy v piatich frakciách) a následné operovaní priemerne do piatich dní. Dlhodobou predoperačnou rádioterapiou (55 pacientov) s alebo bez chemoterapie (na báze 5-FU) boli liečení pacienti do celkovej dávky 50,4 Gy po 1,8-2,0 Gy. Táto skupina pacientov podstúpila následnú operáciu do štyroch až ôsmich týždňov po ukončení liečby. Pacienti pri oboch spôsoboch liečby boli ožarovaní za rovnakých podmienok na lineárnom urychlovači 6-18 MV X lúčmi, 3D konformnou rádioterapiou, technikou troch konvergentných polí alebo BOX technikou. Analyzovali sme vplyv oboch modalit na typ operácie, downstaging, patologickú kompletnú remisiu (pCR), výskyt lokálnych recidív (LR), vzdialených metastáz, toxicitu, celkové prežívanie (OS) a bezpríznakové prežívanie (DFS) podµa štádia ochorenia. Dlhodobou liečbou bolo liečených statisticky významne viac pacientov vo vyššom štádiu ako krátkodobou rádioterapiou (p = 0,000002 < 0,05). Všetky naše výsledky je potrebné vzia» do úvahy v tejto súvislosti. Downstaging, ako aj pCR boli dosiahnuté iba u pacientov liečených dlhodobou predoperačnou liečbou. Vo výskyte LR, vzdialených metastáz, toxicity, OS, ako i DFS nebol statisticky významný rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou liečbou. Štatisticky významne lepšie výsledky vo výskyte LR, vzdialených metastáz, OS, ako i DFS boli v skupině s dlhodobou predoperačnou chemorádioterapiou ako v skupině so samostatnou rádioterapiou. Naše výsledky v zhode s porovnávanými randomizovanými štúdiami poukazujú na výhody dlhodobej predoperačnej rádiochemoterapie v liečbe pacientov s pokročilým karcinómom rekta. Podµa prebiehajúcich štúdií sa črtá nový spôsob predoperačnej krátkodobej rádioterapie v kombinácii s chemoterapiou a operáciou po štyroch týždňoch od ukončenia liečby.

Klíčová slova

karcinom rekta, konkomitantná chemoterapia, neoadjuvantná rádioterapia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test