Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 303-310.

Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s karcinomem pankreatu Multicentrická prospektivní studie

Miroslav Ryska1, Ladislav Dušek2,3, Radek Pohnán4, Bohuš Bunganič5, Lucie Bieberová4, Ondřej Ryska6, Martin Loveček7, Bohumil Jon8, Karel Ruppert9, M. Krejčí10, Jiří Jarkovský11,12

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Cílem sdělení je prezentovat výsledky prospektivní multicentrické studie kvality života (QoL) v průběhu léčby nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu.

Metoda a sestava nemocných: 151 nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu podstoupilo léčbu v závislosti na stagingu nádoru. Ke sledování QoL jsme použili generický dotazník SF 36/2. verze v české mutaci před léčbou a tři měsíce po ní. Aritmetický průměr a směrodatná odchylka (SD) byly použity pro stanovení skóre QoL. Výsledky byly vypočteny s použitím software SF-36, dvouvýběrového t-testu, ANOVA, párového t-testu a SPSS 19.0.1 (IBM Corporation, 2010). Hodnota p < 0,05 byla uznána za hranici statistické významnosti.

Výsledky: Vstupní celková hodnota QoL je u žen signifikantně nižší oproti mužům (QoL: 50,3 ± 18,0 vs 58,3 ± 20,8; p = 0,013). Snížení QoL po třech měsících je signifikantně nižší u mužů. U nemocných starších 60 let jsme nalezli signifikantní snížení QoL po třech měsících od zahájení léčby ve srovnání s mladšími pacienty (QoL: 54,7 ± 21,0 vs 47,8 ± 18,9, rozdíl -6,9 ± 18,5; p = 0,009). Nalezli jsme signifikantní snížení QoL v průběhu léčby u nemocných ve stadiu III a IV (p = 0,003). U nemocných indikovaných k BDA (s/bez GEA) byla QoL signifikantně vyšší než u pacientů indikovaných k endoskopicky zaváděnému stentu (QoL: 54,9 ± 18,8 vs 30,0 ± 7,1; p < 0,001). U všech nemocných, vyjma skupiny se stentem, jsme pozorovali po třech měsících signifikantní snížení QoL. Vstupní hodnota QoL u pacientů, u kterých byla provedena explorace, se signifikantně nelišila od hodnoty QoL po třech měsících. Krvácení, nitrobřišní absces, biliární či pankreatická pištěl nebo přítomnost ranné infekce nevedlo k signifikantnímu snížení hodnot QoL po třech měsících od zahájení léčby. CHMT byla podána u 59 nemocných při vyšší vstupní hodnotě celkového skóre QoL a vedla k nesignifikantnímu zlepšení QoL.

Závěr: Na základě prospektivního sledování kvality života pomocí SF 36/2 autoři zaznamenali, že tři měsíce po absolvované léčbě dochází u mužů k signifikantnímu snížení QoL. Tři měsíce po léčbě dochází u nemocných ve stadiu III a IV k signifikantnímu snížení QoL. U nemocných po radikální resekci, BDA či exploraci dochází pooperačně k signifikantnímu snížení QoL, po endoskopickém zavedení stentu nikoli. Komplikace včasném období po výkonu nevedou k signifikantnímu snížení QoL ve srovnání s pacienty bez komplikací. Podání chemoterapie nesnižuje QoL. Výsledky studie mohou výrazně ovlivnit indikační úvahu o stanovení optimální léčby u nemocného s karcinomem pankreatu v rámci multidisciplinárního týmu.

Klíčová slova

karcinom pankreatu, kvalita života, paliativní výkon, radikální resekce

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test