Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63(3): 119-120.

K životnímu jubileu prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc.

Miroslav Zavoral Orcid.org  1

+ Pracoviště

Dne 31. března 2009 oslavil 80. narozeniny prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., jeden z nejvýznamnějších českých gastroenterologů a internistů působících na Karlově Univerzitě v Praze. Pan profesor je znám jako vynikající pedagog, který vychoval celou řadu odborníků, působících na akademické půdě a patří mu i zásluha za organizaci vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie.

CSGH 3/2009

Po absolvování Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze roku 1953 zahájil svou vědeckou a pedagogickou kariéru na pracovišti prof. Herforta, nestora české gastroenterologie a zakladatele moderní digestivní endoskopie u nás. Předmětem kandidátské práce, kterou obhájil roku 1957, byla chromodiagnostika a funkční vyšetřování biliárního systému. Roku 1969 byl jmenován docentem vnitřního lékařství a habilitoval prací zaměřenou na problematiku malabsorpčního syndromu. Stejnojmenná monografie z roku 1969 pak na dlouhou dobu představovala jedinou původní českou práci zaměřenou na tuto problematiku a pro přehlednost, šíři záběru a kvalitu zpracování se jí dostalo i mezinárodního uznání. Roku 1979 obhájil dizertační doktorskou práci zaměřenou na problematiku heterogenity intestinálních enzymů u pacientů s celiakií a v roce 1983 byl jmenován profesorem medicíny Univerzity Karlovy.

Ve vedení Interního oddělení fakultní polikliniky nynější Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vystřídal docent Frič profesora Herforta a učinil z tohoto ambulantního pracoviště nejvýznamnější centrum digestivní endoskopie v tehdejším Československu. Jako jeden z prvních zavedl celé spektrum endoskopických technik včetně ERCP a později i endoskopické ultrasonografie. Vyjma dobře vybavené endoskopie disponovalo pracoviště i vyspělým laboratorním komplementem a provádělo celé spektrum laboratorních diagnostických metod se vztahem ke gastroenterologii, a to včetně dnes velmi postrádaných funkčních testů. Na tomto dobře organizovaném a funkčním pracovišti, které svou úrovní čnělo vysoce nad průměr reálně socialistického zdravotnictví, pak vznikla většina z více než 400 kvalitních vědeckých publikací a 7 monografií. Domácí čtenářské obci jistě utkvěla v paměti rychle rozebraná monografie Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie, kterou společně s prof. Ryskou vydali v roce 1996.

Interní oddělení fakultní polikliniky vedl prof. Frič až do roku 1998, kdy po sloučení Fakultní polikliniky a IV. interní kliniky VFN přešel jako emeritní profesor na II. interní oddělení ÚVN v Praze, kde byla nově konstituována Subkatedra gastroenterologie IPVZ. Po vzniku Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha se prof. Frič po krátké přestávce vrátil i k pregraduální výuce studentů naší největší lékařské fakulty. V současné době jsou hlavním objektem vědeckého zájmu pana profesora problematika celiakie, kolorektálního karcinomu a probiotik. Byl jmenován vedoucím expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro celiakii a intenzivně pracuje pro Společnost pro probiotika a prebiotika, kde zastává funkci místopředsedy. Připomenout ale musíme především jeho celoživotní zájem o nádorová onemocnění tlustého střeva a jeho mimořádné zásluhy o zavedení programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Dvě rozsáhlé studie (Frič P, Zavoral M, Dvořáková H, et al. An adapted program of colorectal cancer screening – 7-years experience and cost-benefits analysis. Hepato- Gastroenterology 1994; 41: 413-416 a Frič P, Zavoral M, Čekal J, et al. Screening kolorektálního karcinomu v současném systému zdravotní péče (Pražský projekt). Endoskopie 1999; 8: 39-45) zaměřené na diagnostiku okultního krvácení ve stolici, byly natolik dobře koncipované, že na základě jejich výsledků bylo možno jednoznačně doložit nutnost zahájení screeningového programu v celé České republice, a to včetně vytvoření mimořádného dotačního rozpočtu pro rozšíření sítě regionálních endoskopických pracoviš». Zavedením screeningového programu výrazně stoupla prestiž české gastroenterologie v mezinárodním kontextu a profesor Frič reprezentuje Českou republiku jako vědecký poradce WHO v problematice kolorektálního karcinomu. V loňském roce vystoupil jako vyzvaný řečník na mezinárodní konferenci Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí trubice (IDCA) v Praze.

Panu profesorovi přeji do dalších let mnoho zdraví a neutuchajícího elánu pro jeho další společenské, vědecké a pedagogické aktivity.

Miroslav Zavoral

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test