Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(5): 373.

Gastrointestinálna onkológia

Tomáš Koller Orcid.org  1

+ Pracoviště

Vážení čitatelia Gastroenterológie a hepatológie, milí kolegovia,

ako každý rok, piate číslo nášho časopisu je tradične venované problematike onkologických chorôb tráviaceho traktu. Podľa dát z nedávno zverejnenej United European Gastroenterology White Book 2 [1] sú onkologické choroby tráviaceho traktu zodpovedné za približne jednu tretinu všetkých úmrtí na onkologické choroby. Kniha odhalila, že absolútny počet prípadov a úmrtí sa od roku 2000 zvýšil u všetkých nádorov s výnimkou žalúdka. Vo väčšine členských krajín UEG sa tiež zvýšila odhadovaná štandardizovaná incidencia a mortalita na nádory pečene a pankreasu. Toto pozorovanie sa dáva čiastočne do súvisu so zmenami v modifikovateľných rizikových faktoroch, akými sú alkohol a obezita. Morbidita a predčasná mortalita na choroby tráviaceho traktu idú ruka v ruke s obrovským ekonomickým dopadom, ktorý sa odhaduje na 0,22–0,25 % hrubého domáceho produktu. Modelovanie ukázalo, že ak by sme v roku 2019 znížili predčasnú mortalitu na choroby tráviaceho traktu napr. o 25 %, v 31 krajinách by sme ušetrili spolu 11,4 miliárd EUR. Biela kniha tiež poukazuje na potrebu zvýšeného financovania výskumu viacerých doposiaľ nedostatočne financovaných oblastí digestívneho zdravia, akými sú vplyv alkoholu na tráviace orgány, vplyv obezity na choroby tráviaceho traktu, alebo prevencia a včasná diagnostika nádorov pečene a pankreasu. Napriek pomerne negatívnym zisteniam knihy je možné konštatovať, že odborná verejnosť získala potrebné argumenty a páky, ktoré pomôžu ovplyvniť jednak politiku alokácie financií na výskum cielený na tieto doposiaľ nedostatočne preskúmané aspekty digestívneho zdravia. A v neposlednom rade, na základe hlbšieho porozumenia a modelovania negatívneho dopadu chorôb tráviaceho traktu do budúcna, pomôže vyladiť, prípadne v niektorých krajinách vytvoriť, ucelenú koncepciu starostlivosti o digestívne zdravie. Ale pokiaľ k tomu dôjde, tak si Vám dovolím predstaviť obsah aktuálneho čísla, ktorý zahŕňa viacero článkov so zameraním na hepato-bilio-pankreatickú oblasť. V čísle nájdete prehľadový príspevok o stále aktuálnej problematike malabsorpcie žlčových kyselín so špecifickým zameraním na onkologických pacientov. Ďalej, originálnu prácu dlhodobo sledovaných pacientov po transplantácii pečene s cieľom identifikovať rizikové faktory poškodenia obličiek a úmrtia. Problematiku pankreatológie obohatí v prvom rade originálna práca zameraná na význam endosonografie v diferenciálnej diagnostike pankreatických neuroendokrinných nádorov aj s využitím elastografie pankreasu. V druhom rade prinášame sériu dvoch kazuistík s poukázaním na autoimunitnú pankreatitídu v diferenciálnej diagnostike nebolestivej biliárnej obštrukcie.

Pri čítaní tohtoročného onkologického čísla Vám želám čo najviac nových poznatkov a veľkú jesennú pohodu.doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
koeditor sekcie Gastrointestinálna onkológiat
tomas.koller@fmed.uniba.sk

Literatura

1. Ricciardiello L. Digestive diseases: Big burden, low funding? Results of the new United European Gastroenterology White Book on digestive diseases. United European Gastroenterol J 2022; 10(7): 627–628. doi: 10.1002/ueg2.12297.

Kreditovaný autodidaktický test