Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 560–561.

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Jiří Cyrany1,2

+ Pracoviště

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF, MUDr. Pavel Trunečka, CSc., et al. Praha: nakladatelství Maxdorf, s. r. o., 744 stran.V letošním roce se dostává do rukou české gastroenterologické a hepatologické obce nová publikace s ambicí pokrýt celé spektrum tohoto oboru – jednoho z nejvýznamnějších v rámci vnitřního lékařství. Autorský kolektiv pražského Institutu klinické a experimentální medicíny pod vedením prof. Jana Martínka a dr. Pavla Trunečky nás na více než 700 stranách seznamuje s dia­gnosticko-terapeutickými postupy u více než 90 dia­gnóz či chorobných příznaků, z nichž více než třetina je z oblasti hepatologie a pankreatobiliární problematiky.

Kniha je unikátní svou strukturou: základem každé kapitoly je algoritmus (případně více algoritmů) v podobě vývojového diagramu jako grafického znázornění jednotlivých kroků dia­gnostiky nebo terapie choroby (mimochodem tato strukturovaná metoda vývojového diagramu byla poprvé publikována na poli průmyslových procesů před 100 lety v roce 1921). Základní vlastností tohoto přístupu je přímočaré, přehledné, výstižné, a tím rychlé sdělení informace. Navíc algoritmický přístup kultivuje způsob uvažování nad pacientem a jeho problémem. Právě proto se s tímto moderním přístupem stále častěji setkáváme i v popisu medicínských procesů, a to jak u moderních monografií (viz např. předsádky kultovní Harrison’s Principles of Internal Medicine), tak v elektronickém prostředí (například ECOO e-Guide v oblasti idiopatických střevních zánětů). V této knize jsou vývojové diagramy doplněny doprovodným textem (v ně­kte­rých případech s tabulkami), který je dobře srozumitelný a zabrání nežádoucímu zjednodušení problému ve schématu. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány pečlivě, preciznost však není na úkor přehlednosti a rozumného celkového rozsahu. Hlavní autoři jsou známí svým odborným přístupem reflektujícím přísně medicínu založenou na důkazech a v tomto směru je kniha věrohodná. Garantem odborné úrovně je úctyhodný kolektiv recenzentů, který tvoří jedenáct předních odborníků včetně zahraničních.

Hlavní autory není nutno na stránkách tohoto odborného časopisu příliš představovat – prof. Martínek je jedním z předních českých gastroenterologů a digestivních endoskopistů, dr. Trunečka jako jeden ze zakladatelů programu transplantace jater je respektovaným hepatologem. I zbytek autorského kolektivu je tvořen prakticky výhradně kolegy z pražského centra IKEM – výjimkou je doc. Martin Bortlík, jehož hlavní autoři prozíravě přizvali jako jednoho z nejvlivnějších českých odborníků v oblasti idiopatických střevních zánětů. Jinak je autorský kolektiv tvořen desítkou lékařů náležících k mladší generaci centra IKEM. Tento přístup hlavních autorů k organizaci autorského kolektivu svědčí o systematickém odborném růstu tohoto specializovaného pracoviště s širokým pojetím oboru bez nežádoucí fragmentace a je důkazem, že Klinika hepatogastroenterologie zůstává i nadále jedním z nejvlivnějších pracovišť ve svém oboru v České republice.

Ale zpět k posuzované publikaci: zvolený algoritmický přístup předurčuje tuto knihu především k rychlé referenci v každodenních situacích – jak pro začínající lékaře ujišťující se o správnosti svého postupu, tak pro gastroenterologického/hepatologického konzultanta, který se setká s neobvyklým či méně častým problémem. Možnost po ní sáhnout by měl mít i internista pracující s neselektovanou populací pacientů s vnitřními chorobami – gastroenterologie a hepatologie jsou dnes již tak rozsáhlými obory, že není možné pro specialisty z jiných oborů nebo lékaře atestované ve všeobecné interně je obsáhnout. Ne nadarmo se kniha svým formátem (A5) ještě vejde do kapsy každého lékařského pláště. Mohu knihu posoudit jak z pohledu lékaře pracujícího v terciárním centru, tak lékaře malé okresní nemocnice – a v obou situacích ji uvítám. Jaké místo si kniha vydobude u lékařů v přípravě k atestaci z oboru, ukáže až čas – bude jistě těžké prosadit se proti nové moderní učebnici v podobě Mařatkovy gastroenterologie (která mimochodem také obsahuje 40 algoritmů), ale troufám si odhadnout, že bude žádaným doplňkem. Knihu doporučuji pozornosti českého gastroenterologa a hepatologa, knize samotné pak v současné dynamické době přeji brzký přechod do elektronického světa, který ji ještě více přiblíží praktickému použití v každodenní praxi, pro kterou je předurčena.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test