Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

ENDOSKOPICKÁ LIEČBA U AKÚTNEJ BILIÁRNEJ PANKREATITÍDY, INDIKÁCIE, VÝSLEDKY

Marta Horáková Orcid.org  1

+ Pracoviště

ÚVOD

Akútna biliárna pankreatitída (ABP) je komplikácia cholelitiázy. U všetkých prípadov ABP je dôležité zodpoveda» otázku, či je stále prítomná obštrukcia žlčových ciest kameňom, pretože kamene často odídu zo žlčových ciest spontánne. Zodpovedanie tejto otázky určuje následné diagnostické (MRCP,EUS) a liečebné postupy endoskopické (ERCP, EPS) alebo chirurgické techniky (peroperačná cholangiografia, choledochotómia).

PACIENTI A METÓDY

Štatisticky sme spracovali skupinu 76 pacientov s ABP, u ktorých bolo urobené včasné ERCP vyšetrenie. Šírka žlčových ciest bola pred ERCP vyšetrením zis»ovaná sonograficky, sonograficky bol zhodnotený aj nález na žlčníku. Cielom práce je zisti» vz»ah medzi perzistujúcou choledocholitiázou u pacientov s ABP a hodnotami ich laboratórnych parametrov, ktoré sú bežne prístupné a dajú sa vyšetri» aj v službe (ALT) a dilatáciou žlčových ciest u týchto pacientov a nájs» signifikantné závislosti. Tiež sme vyhodnotili úspešnos» endoskopickej liečby choledocholitiázy u pacientov s ABP a komplikácie tejto liečby. Závislos» prítomnosti kameňa v choledochu od dilatácie žlčových ciest a tiež od hodnôt laboratórnych parametrov sme vyšetrovali pomocou alternatívnych znakov. Tzv. nulovú hypotézu o nezávislosti znakov sme testovali pomocou c2 – testu pre kontingenčnú tabuµku.

VÝSLEDKY

Prevalencia choledocholitiázy u pacientov > 70 ročných s ABP bola 54,2 %, u pacientov Ł 70 ročných bola 36,5 %. U pacientov po cholecystektómii (11 pacientov) bola choledocholitiáza prítomná u 81,8 %. Pravdepodobnos» prítomnosti kameňa v žlčových cestách u pacientov > 70 ročných, ak mali dilatáciu žlčových ciest, bola 81,3 %, ak dilatáciu žlčových ciest nemali, choledocholitiáza u nich nebola prítomná, p=0,001. Pravdepodobnos» prítomnosti kameňa v žlčových cestách u pacientov 12N bola choledocholitiáza prítomná u 81,2 % a u 20 % s inými hodnotami ALT, p=0.005. Ak žlčové cesty neboli dilatované a Bi > 2N a súčastne ALT > 8N, choledocholitiáza bola prítomná u 26,7 % a u 0 % pre ALT

U pacientov s ABP, u ktorých bola ERCP vyšetrením zistená choledocholitiáza (31 pacientov), bola endoskopická liečba –EPS a extrakcia kameňa úspešná u 90,3 % pacientov (28). Zvyšných 9,7 % muselo by» operovaných. U 3,9 % (u 2 pacientov) bola EPS komplikovaná hemodynamicky závažným krvácaním, ktoré bolo u jedného riešené konzervatívne a endoskopicky u jedného bola nutná chirurgická liečba.

ZÁVERY

ERCP je indikované u pacientov s podozrením na ABP ak je prítomná biliárna obštrukcia a je podozrenie na prítomnos» choledocholitiázy. Ak nie sú prítomné prediktívne faktory biliárnej obštrukcie je potrebné urobi» menej invazívne alebo neinvazívne vyšetrenia žlčových ciest (EUS, MRCP) a ERCP a následnú papilosfinkterotómiu, ak je indikovaná, urobi» len vtedy, ak tieto vyšetrenia potvrdia choledocholitiázu. Podµa našich výsledkov je jasné, že definitívnymi prediktívnymi parametrami pre choledocholitiázu je predchádzajúca cholecystektómia a dilatácia žlčových ciest, pričom signifikantnos» dilatácie stúpa s vekom. U pacientov mladších ako 70 rokov je možným prediktívnym faktorom hodnota ALT, u pacientov >70 rokov je choledocholitiáza prítomná aj pri nízkych hodnotách ALT.

Úspešnos» endoskopickej liečby choledocholitiázy u pacientov s ABP bola 90,3 %.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test