Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 3.

Editorial

Milan Lukáš1

+ Pracoviště

Vážení čtenáři,

vítáme vás v novém ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie, který má v tomto roce pořadové číslo 77.

Co se v minulém roce v našem periodiku odehrálo? Vyšlo standardních šest čísel ve dvouměsíčních intervalech a na 560 stranách bylo zveřejněno celkem 18 kvalitních původních prací z oborů gastroenterologie, digestivní endoskopie a hepatologie, 14 přehledných článků, 10 kazuistických sdělení z klinické praxe a 4 doporučené postupy. Z hlediska původu autorů bylo 36 hlavních autorů z Čech, 11 ze Slovenska a 4 byli ze zahraničí.

Od prvního čísla loňského roku jsme zavedli tzv. infografiku na titulku časopisu, což je jakýsi abstrakt v grafické podobě shrnující základní výsledky publikovaného původního sdělení. Byla také zveřejněna abstrakta sdělení přednesených na velkých národních gastroenterologických akcích, jako byl 1. slovenský gastroenterologický kongres v Bratislavě (26. a 27. 11. 2022) a 17. vzdělávací a diskuzní dny v Karlových Varech (1.–3. 12. 2022).

Osvědčené rozdělení jednotlivých čísel do hlavních tematických celků zůstává tak, že v tomto čísle se čtenáři seznámí především s problematikou idiopatických střevních zánětů a v následujících postupně s hepatologií, digestivní endoskopií, klinickou a experimentální gastroenterologií, gastrointestinální onkologií a dětskou gastroenterologií.

Vzhledem k významnému zvýšení nákladovosti na papír, tiskárnu a distribuci časopisu jsme uvítali, že na plenárním zasedání ČGS bylo odsouhlaseno navýšení členských poplatků na 1 000 Kč, z nichž částka 450 Kč jde na přípravu našeho časopisu. Také od loňského roku jsou publikována sdělení, která jsou podporována farmaceutickým průmyslem a která připravují redaktoři časopisu. Pro odlišení od nekomerčních a původních sdělení jsou tyto články zveřejněny na konci každého čísla, jsou na šedém podkladě a u každého z těchto článků je to také doslovně uvedeno.

Jaké změny chystáme pro tento ročník? Především bude nutné upravit a „upgradovat“ webové stránky časopisu, plánujeme zavedení podcastů na webových stránkách k několika původním článkům v každém čísle, na titulce ponecháme „infografiku“ a dále se budeme snažit zapojit především mladé gastroenterology k publikační činnosti.

Redakční rada byla rozšířena o nového člena, kterým je doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., nově zvolený předseda výboru ČGS ČLS JEP. Vítáme ho „na palubě“ časopisu!

Redakce časopisu se těší na další spolupráci s našimi čtenáři a věří, že publikovaná sdělení budou obohacením a zdrojem poučení pro naši klinickou a výzkumnou práci.


Za redakci časopisu


Milan Lukáš
šéfredaktor časopisu
milan.lukas@email.cz


Kreditovaný autodidaktický test