Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(3): 187–188.

EDITORIAL

Ondřej Urban1

+ Pracoviště

Vážené kolegyně a kolegové,

také letos je třetí číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie věnováno digestivní endoskopii. Odborné akce pořádané v první polovině tohoto roku potvrdily, že česká digestivní endoskopie zůstává v úzkém kontaktu s celosvětovým děním v oboru. Hostili jsme ESGE Days 2022 (Praha, 28.–30. 4. 2022). Několik domácích endoskopických pracovišť se úspěšně prezentovalo v programu DDW 2022 (San Diego, 21.–24. 5. 2022). Ve vynikající kvalitě proběhly 43. slovenské a české endoskopické dny (Trenčín, 2.–3. 6. 2022). Tyto akce mezinárodního významu doplnila řada odborných setkání na domácí úrovni, např. v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem nebo v Olomouci.

Pozitivní trend vývoje české a slovenské digestivní endoskopie dokladuje také aktuální číslo našeho časopisu. Obsahuje několik původních prací, avšak pro každodenní endoskopickou praxi nejdůležitější bude bezesporu nový doporučený postup Gastroskopie – standardy kvality České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Text byl vypracován kolektivem dvanácti autorů pod vedením J. Cyranyho. Gastroskopie zůstává nejčastěji prováděnou endoskopickou metodou, 290 poskytovatelů u nás provede přibližně 280 000 vyšetření ročně. Ve srovnání s koloskopií jsme gastroskopii dosud věnovali mnohem méně pozornosti. Prezentovaný text obsahuje sedmnáct klíčových tvrzení pro sledování kvality horní endoskopie, z nichž každé je opatřeno údajem o jistotě důkazů posuzovaným systémem GRADE. Pracovní verze byla předložena k oponentuře všem členům ČGS, mnohé připomínky byly ve finálním textu zohledněny. Jedná se o zásadní odborný materiál, který byl sepsán s ambicí dále zvýšit kvalitu endoskopické péče v naší zemi.

Refluxní choroba jícnu patří k nejčastějším gastroenterologickým onemocněním. V posledních letech byla vyvinuta řada endoskopických metod, jejichž společným cílem je eliminace nevýhod a rizik dlouhodobé medikamentózní a chirurgické léčby. Jednou z nich je metoda Stretta. Je založena na aplikaci radiofrekvenční energie o nízké frekvenci do oblasti ezofagogastrické junkce. Vede k remodelaci hladkého svalstva distálního jícnu a ke snížení expozice kyselému refluxu. První zkušenosti s metodou Stretta v naší zemi prezentují na souboru čtyř nemocných K. Košťálová et al. Za hlavní přednosti metody považují příznivý bezpečnostní profil, nepřítomnost alterace anatomie gastroezofageální junkce, opakovatelnost a dlouhodobý efekt u většiny pacientů. K posouzení významu metody v léčebném algoritmu refluxní choroby jícnu budou potřebné další studie.

Problematice onemocnění jícnu se věnuje také další článek z pera P. Slodičky et al. Endoskopická slizniční resekce a radiofrekvenční ablace změnily paradigma léčby povrchových neoplazií v Barrettově jícnu. Obě metody, samostatně, nebo v kombinaci, nahradily chirurgickou terapii bez negativního dopadu na onkologickou prognózu nemocných a jsou široce využívány také v naší zemi. V průběhu léčby je odstraněna neoplazie a okolní intestinální metaplazie. Při následné reparaci slizničního defektu je intestinální metaplazie nahrazena (neo) skvamózním epitelem. Při tom někdy dochází k překrytí („pohřbení“) ložisek reziduální intestinální metaplazie v lamina propria, ze kterých se může vyvinout subskvamózní karcinom. Podle literárních údajů se zdá, že se jedná o vzácnou situaci. Její znalost je významná pro adekvátní sledování nemocných a včasný záchyt této potenciálně fatální komplikace.

E. Veseliny et al ve své původní práci prezentují 15leté zkušenosti s léčbou achalázie jícnu pneumatickou dilatací na předním slovenském pracovišti. V souboru 140 nemocných byla léčba úspěšná v 92,9 % a neúspěšná u 5,7 %. U 76,4 % byla dostatečná jediná dilatace. K perforaci došlo u dvou nemocných, jako prevenci této komplikace autor doporučuje provést první dilataci balonem o průměru 30 mm (vs. 35 mm). Po úspěšné dilataci trpělo refluxem vyžadujícím terapii inhibitory protonové pumpy 12,1 % nemocných. Dalšími diskutovanými možnostmi léčby achalázie jsou Hellerova myotomie, perorální endoskopická myotomie (POEM) a injekce botulotoxinu do dolního jícnového svěrače.

Postoperační pankreatická píštěl (POPF) je obávanou komplikací distální pankreatektomie. P. Moravčík et al analyzují zkušenosti brněnského pracoviště na souboru 67 laparoskopických distálních pankreatektomií provedených v průběhu 5 let. Po zavedení preventivních farmakologických a technických operačních opatření se v kohortě 20 nemocných POPF nevyskytla, což bylo statisticky významně rozdílné vzhledem k výskytu ve 21,3 % u 47 operovaných bez realizace těchto opatření.

Zajímavou kazuistiku biliární obstrukce způsobenou adenomyomatózou extrahepatálních žlučových cest prezentují I. Chrobok et al. Připomíná, že přes využití možnosti moderní dia­gnostiky může být definitivní dia­gnóza stanovena až z chirurgického preparátu.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemný odborný zážitek při čtení tohoto čísla našeho časopisu a klidnou dovolenou. Těším se na setkání s vámi na ně­kte­ré z mnoha podzimních odborných akcí pořádaných Českou gastroenterologickou společností ČLS JEP.

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
koeditor sekce Digestivní endoskopie
ondrej.urban@fnol.cz


Kreditovaný autodidaktický test