Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 61–62.

17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny

Ondřej Urban Orcid.org  1,2

+ Pracoviště

Ve dnech 1.–3. prosince 2022 se v hotelu Thermal v Karlových Varech konaly 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. Tuto letos největší gastroenterologickou akci v České republice navštívilo 930 účastníků, z nichž bylo 460 lékařů, 240 sester a 230 zástupců farmaceutických a technologických firem. Scenérie podzimních Varů zarámovala odbornou akci, která významem přesáhla hranice oboru.

Než přistoupím ke komentáři odborného programu, dovolte mi připomenout několik s kongresem spojených organizačních záležitostí. V předvečer kongresu dne 30. listopadu 2022 proběhla poslední schůze odstupujícího výboru ČGS, na niž navázala ustavující schůze výboru nového, vzešlého z podzimních voleb. Členové nového výboru (obr. 1) zvolili v tajné volbě funkcionáře pro období 2022–2026. O post předsedy společnosti projevili zájem tři uchazeči, novým předsedou ČGS se stal doc. Ilja Tachecí, Ph.D. Následovala volba vědecké sekretářky (MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.), prvního a druhého místopředsedy (doc. Přemysl Falt, Ph.D., a doc. Martin Bortlík, Ph.D.) a pokladníka (prim. Vladimír Nosek).

Dne 2. prosince proběhla plenární schůze ČGS, které se zúčastnilo180 členů, čímž bylo překročeno kvórum. Z důvodu pandemie covidu-19 se jednalo o první shromáždění nejvyššího orgánu ČGS po třech letech. Odstupující předseda (doc. Ondřej Urban, Ph.D.) přednesl zprávu o činnosti v roce 2022 a poděkoval členům výboru za čtyřletou práci ve prospěch společnosti. Dále byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Následovalo slavnostní předání funkce a úvodní proslov nového předsedy. Po skončení oficiálního programu plenární schůze byly vyhlášeny dvě tradičních ceny – Kasafírkova cena za nejlepší publikaci s endoskopickou tematikou mladé autorky (K. Nováková) a dvě ceny časopisu Gastroenterologie a hepatologie za nejlepší původní práce (B. Pipek, E. Veseliny).

V průběhu kongresu se dále uskutečnilo celkem osm zasedání výborů, sekcí a pracovních skupin, vč. Rady pro screening kolorektálního karcinomu, Czech Gastroenterology Study Group a redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

Odborný program sestavil organizační výbor, vedený prezidentem kongresu prof. Milanem Lukášem, CSc. Jmenovaný v zahajovacím proslovu přivítal účastníky a připomenul historii vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dní v Karlových Varech, které založila doc. Markéta Jablonská. Právě této osobnosti československé gastroenterologie byla letos poprvé věnována slavnostní přednáška doc. Jablonské, které se ujal prof. Miroslav Zavoral, Ph.D. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo dále udělení čestných členství ČGS MUDr. Pavlovi Trunečkovi, CSc., za přínos v problematice transplantace jater a prim. MUDr. Ivo Hornému za rozvoj gastroenterologie, zejména v Jihočeském kraji.

Odborný program obsahoval 142 před­- nášek, 16 posterů a 9 odborných sympozií. Kongresové aktivity probíhaly paralelně ve třech sálech a v dalších prostorách hotelu. Je samozřejmé, že výběr v dalším textu zmíněných prezentací nemůže být úplný a neklade si nároky na objektivitu. Osobně mne potěšil zejména vysoký počet volných sdělení, kterých bylo 22.

Prvnímu kongresovému dni programově dominoval postgraduální kurz. V hepatologické sekci mne zaujala přednáška věnovaná křehkosti pacientů s cirhózou (Ľ. Skladaný). V bloku věnovaném gastrointestinální onkologii exceloval chemik prof. Michal Holčapek, Ph.D., který představil výsledky špičkového výzkumu na téma metabolické změny předcházející karcinomu pankreatu. V sekci motilitních poruch byla v klinických souvislostech diskutována problematika high-resolution manometrie jícnu a anorektální manometrie. Postgraduální kurz uzavřela sekce věnovaná digestivní endoskopii zahrnující např. excelentní sdělení o konceptu EURCP (V. Nosek). V malém sále zazněly novinky z UEGW a samostatný mezioborově koncipovaný program prezentoval Český pankreatologický klub (M. Loveček).

Druhý kongresový den otevřela čtyři odborná setkání ve formátu snídaně s expertem. Nejvíce zájemců si našlo setkání věnované EUS intervencím, které mělo mezinárodní úroveň (V. Nosek, P. Vítek). Další díl programu byl věnován novinkám v epidemiologii, konvenční, bio­logické a chirurgické léčbě IBD. Zaujaly zejména nové postupy v léčbě perianálního postižení využívající aplikace kmenových buněk (Z. Šerclová). Následoval program organizovaný Endoskopickou sekcí, jehož součástí bylo precizní sdělení na téma an­ti­trom­botická léčba při endoskopii (J. Cyrany). Samostatný program organizovaný Sekcí ambulantních gastroenterologů byl věnován zejména dechovým testům (Z. Vaníčková) a dia­gnostice funkčních poruch (J. Šťovíček, J. Krajčiová, K. Košťálová). V sekci skupiny pro IBD zazněla přednáška zahraničního hosta prof. Severine Vermeire na téma inovativní léčba IBD, zajímavé bylo sdělení o endoskopické terapii IBD (M. Lukáš). Další sekce byla věnována vzácným chorobám, včetně výborně dokumentované série případů PPP syndromu (P. Vítek). Samostatný blok obsahující pět sdělení sestavila Sekce mladých gastroenterologů, velkým přínosem byly dvě sesterské sekce obsahující celkem 11 sdělení. Zaujala např. přednáška o významu celoživotního vzdělávání (A. Brucknerová).

Poslední kongresový den tradičně ovládl tříhodinový videomaraton v režii endoskopické sekce (S. Rejchrt), v němž bylo prezentováno 17 sdělení z endoskopických pracovišť napříč Českou republikou. V sobotu dopoledne zaplněný sál a velice živá diskuze dosvědčily popularitu tohoto vzdělávacího formátu. Zaujalo mne jediné sdělení s ne-endoskopickou tematikou věnované HRM bio­feedbacku při nácviku bráničního dýchání u pacienta s GERD (L. Zdrhová). Paralelně proběhla sekce organizovaná Skupinou pro celiakii a kongres uzavřel blok věnovaný umělé inteligenci v digestivní endoskopii. V ní vedle endoskopických aplikací zaujalo sdělení o využití umělé inteligence v hodnocení histopatologických nálezů (A. Ryška).

Tradiční součástí kongresu byl hands-on endoskopický trénink věnovaný nácviku ERCP, hemostázy a polypektomie. Kurz byl technologicky kvalitně zajištěn firmou OLYMPUS. K dispozici byly nejlepší endoskopy, dostatek endoskopického příslušenství a perfektně připravené ex vivo modely. Poděkování patří lektorům z řad nejzkušenějších endoskopistů, kteří tréninku věnovali svůj čas. Novinkou byl ultrasonografický workshop zabývající se sonografií střev a elastografií jater (N. Machková, V. Šmíd).

Co říci závěrem? Po třech letech kongresových omezení se jednalo o plnohodnotné prezenční setkání odborníků na onemocnění gastrointestinálního ústrojí v naší zemi. Kongres měl vysokou odbornou a společenskou úroveň, sály byly plné, hodně se diskutovalo. Potvrdilo se, že gastroenterologie se dynamicky rozvíjí a zásadně ovlivňuje zdraví české populace. Má jasné, na vědeckých důkazech postavené plány do budoucna, stojí na široké členské základně a mezioborové spolupráci. Akce se těšila mimořádnému zájmu novinářů, což vyústilo v mnoho kvalitních mediálních výstupů.

Náš společný dík patří prezidentovi kongresu profesoru Milanu Lukášovi, jehož organizační talent a úsilí přinesly vysokou kvalitu. Dále děkujeme společnosti GALEN-SYMPOSION s. r. o. za logistické zajištění akce na nejvyšší profesionální úrovni. Za podporu děkujeme rovněž všem partnerům kongresu a vystavovatelům.


Na shledanou v Karlových Varech v roce 2024.

Ondřej Urban
ondrej.urban@fnol.cz


Kreditovaný autodidaktický test